บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
“100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร”เนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดงาน “100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร” อดีคคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดิฉันขอกราบรำลึกถึงท่านในแง่มุ...

นางแก้วมณี คุ้มภัย เจ้าหน้าที่บุคคลและเลขานุการคณบดี

12   1 อ่านต่อ
“จำเนียร รำลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์”ขอเรียกตัวเองว่าจำเนียร ในเนื้อหาที่เขียนนี้ จำเนียร เริ่มทำงานที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณปี พ.ศ. 2509 ขณะนั้น อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นเลขานุการคณะฯ จนกระทั่ง อาจารย์ประดิษฐ์ ไปตั้งคณะใหม่ที่ ...

นางจำเนียร ภวังคนันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

9   1 อ่านต่อ
เล่าเรื่อง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเป็นคณบดีคนแรกของคณะฯ ต่อมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จักอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งแรก ประมาณเดือน ตุลาคม 2512 โดยไปพบอาจารย์ที่คณะเภ...

นางดาวพิมล เรืองแสงดี หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

8   1 อ่านต่อ
ขอรำลึกอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรดิฉัน น.ส.พรรณี บูรณศิลป์ อายุ 21 ปี เข้ารับราชการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 โดยมี อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้สัมภาษณ์ และรับเข้ามาทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ ซึ่งมีนายเกษม ...

นางพรรณี ชูชีพ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

11   1 อ่านต่อ
ระลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรการเป็นนักปกครองที่ดี ต้องมีความฉลาดมีความสามารถ และรอบรู้รอบด้าน อาจารย์ประดิษฐ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัตินี้ ท่านจึงนำพาให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลของเราเป็นที่ปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้านการปกครองคนท่านก็เ...

นางสาวสุรินทร์ อยู่ยง นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี

10   1 อ่านต่อ
ด้วยความเคารพรักจาก ศิษย์นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นแรก ๆ ที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร หลังท่านกลับจากศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีดิฉันร่วมอยู่ด้วยคนหนึ่ง ซึ่งเป็นประมาณปี พ.ศ. 2502 หลังจากนั้นดิฉันได้รับความเมตตาจากท่านในขณะที่ท่านดำร...

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จันทรา ชัยพานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2536-2540) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2540-2559)

9   1 อ่านต่อ
ความทรงจำอันเป็นทรัพย์มหาศาลจดหมาย อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ถึง อาจารย์เฉลิมศรี ภูมมางกูรขอขึ้นต้นบูชาด้วยจดหมายของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สิ่งนี้เป็นกำลังใจให้เฉลิมศรี ซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะลำบาก ขณะไปเรียนวิชา Clinical Pharmacy ด้วยทุน ก.พ. (ท่านอา...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

13   1 อ่านต่อ
บูชาคุณครู “ประดิษฐ์ หุตางกูร ก่อนเริ่มบทความนี้ขอบูชาคุณครูด้วยบทร้อยกรองของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ครูคือครู“ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

8   1 อ่านต่อ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ผมเคารพนับถืออย่างสูง เมื่อผมมาทำงานเป็นอาจารย์ ที่ คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล คนรับผมเข้าทำงาน คือ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ที่ผมแทบไม่เคยคุยกับท่านเลย สมัยที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่จนเพื่อน ๆ ล้อผมว่า เพราะ อาจารย์ ไม่เคยรู้จักน...

อาจารย์ สักก์สีห์ (ธนา) คุณวิภูศิลกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

8   1 อ่านต่อ
รำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ถ้าเอ่ยชื่อ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนก็จะรำลึกถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการพัฒนางานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนโยบายสำคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา ส...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

9   1 อ่านต่อ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรผู้คิด ผู้สร้างและผู้ให้ของชาวเภสัชมหิดล ในฐานะลูกศิษย์และลูกน้อง ท่านอาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่างทั้งด้านความคิด การกระทำ และความเอื้ออาทร ในช่วงเป็นลูกศิษย์จะมองท่านเป็นแบบอย่างของอาจารย์ที่มีบุคลิกน่าเคารพ ท่านเป็น...

พร้อมจิต ศรลัมพ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

8   1 อ่านต่อ
ด้วยความเคารพอย่างสูง เรื่องสั้นเล่าสู่กันฟังด้วยตัวอักษร ในฐานะลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นเหตุการณ์จริงในอดีตกลุ่มลูกศิษย์ 8 คน พ.ศ. 2505ล...

มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

9   1 อ่านต่อ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรครูผู้บุกเบิก ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้เสียสละ เป็นความโชคดีที่ดิฉันสอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะเดียวของประเทศ ณ ขณะนั้น และเป็นรุ่นแรกที่ต้องมาเรียน ชั้นปีที่ ...

ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

10   1 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้อยู่ในความทรงจำของดิฉันเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ที่เรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันรับรู้ได้ว่า อาจารย์ประดิษฐ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามาร...

พจนีย์ สุริยะวงค์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

9   1 อ่านต่อ
เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สมัยเป็นนักศึกษา ด้วยบุคคลิกเคร่งขรึมแต่แววตาใจดีมีเมตตาของอาจารย์ประดิษฐ์ทำให้รู้สึกทั้งเคารพและยำเกรงเวลาสอนนอกจากวิชาการ อาจารย์จะสอนความรับผิดชอบในฐานะเภสัชกรร่วมด้วยเสมอพวกเราเห็นอาจารย์แล้วมักหลบด้วย...

ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา ศิษย์เภสัชมหิดลรุ่น 1 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

8   1 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ในความทรงจำเมื่อเอ่ยนามอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนคงจะนึกถึงอาจารย์ที่สูงสง่าน่าเกรงขาม มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล อาจารย์สนับสนุนให้มีการก่อตั้งร้านยา เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งนับเป็นร้าน...

ยุวดี วงษ์กระจ่าง อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ สมใจ นครชัย อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

7   1 อ่านต่อ
ประดิษฐ์ หุตางกูร ศตวรรษน้อมรำลึก ประกอบด้วยปลื้มประโยชน์ไม่ประมาท ประวัติการณ์เภสัชศาสตร์ประดิษฐ์ศรัยดิษฐ์ดำริดารดาษสมุนไพร อุทยานก้าวหน้าไกลพัฒนาหุตาจารย์ให้หนักแน่นไม่หนักจิต ...

วงศ์สถิตย์  ฉั่วกุล ศิษย์เภสัชมหิดล รุ่น 8 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

10   1 อ่านต่อ
ร่วมรำลึกและสืบสานปณิธาน “100 ปีชาตกาลอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร” ในฐานะที่ดิฉันเป็นทั้งลูกศิษย์ เป็นผู้ร่วมงาน และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและได้ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร มามากกว่า 10 ปี ดิฉันมีความประทับใจเกี่ยวกับท่านอาจารย์ในห...

ฤดี เสาวคนธ์ อาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

8   1 อ่านต่อ
อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพอย่างสูงอาจารย์ประดิษฐ์เป็นหลาย ๆ อย่างในชีวิตของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสพบอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นครั้งแรกเมื่อเริ่มเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในชั้นเรียนปีที่ 3 วิชา Pharmacy Orientation ในปี พ.ศ. 2513 ที่ห้องบรร...

วิมล ศรีศุข ศิษย์เภสัชจุฬาฯรุ่น 30/เภสัชมหิดลรุ่น 0 และอาจารย์ภาควิชาอาหารเคมี

9   1 อ่านต่อ
รำลึกถึงท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรเนื่องในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านเภสัชอุตสาหกรรมและนโยบายสำคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา เป็นผู้ก...

สมพล ประคองพันธ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

8   1 อ่านต่อ
ระลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรข้าพเจ้าขอรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ ใน 3 สถานภาพ คือ เมื่อท่านเป็นอาจารย์ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาตอนที่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ยังจำได้ว่าพวกเราตื่นเต้นกันมากที่จะได้เรียนการทำยาเม็ด ยาฉีด อาจาร...

อรพรรณ มาตังคสมบัติ อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

7   1 อ่านต่อ
มีผู้ขอให้เขียนสั้นๆเพื่อรำลึกถึงผู้ที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อวิชาชีพเภสัช ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้แต่นึกในใจว่าโจทย์นี้ยาก เพราะคุณความดีของท่านไม่สามารถเขียนสั้นๆได้ แต่อยากจะยกตัวอย่างสั้นๆในเรื่องวิสัยทัศน์อันยาวไกลของอาจารย์ในการที...

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง สุทิน ศิริไพรวัน ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

68   1 อ่านต่อ
ความประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้เป็นอาจารย์และผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ตราตรึงไม่ลืมเลือน ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตา สอนความรู้ด้านวิชาชีพและยังบอกหนทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าท่านเน้น ฉันทะ ความรักและความพอใ...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิง วีณา จิรัจฉริยากูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

138   1 อ่านต่อ
"พระคุณที่ยิ่งกว่า พระคุณที่สาม"ดิฉันเป็นศิษย์คนหนึ่งของ "ท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร" ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนหลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2502-2507 จบเป็นบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านอาจารย์คือ ครูผู้สอนวิชา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง เสริมสิริ วินิจฉัยกุล ภาควิชาชีวเคมี

68   2 อ่านต่อ
ดิฉันทำงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นคณบดี ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งใจทำงานมาก และรักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่สุด จึงได้เห็นท่านพัฒนาหลักสูตร ห้องเรียน บุคคล สถาน...

รองศาสตราจารย์ อารมณ์ พงษ์พันธุ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

113   0 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์… ผู้เป็นเสมือนพ่อคอบดูแลลูก (ลูกน้อง)เริ่มเข้าทำงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2512 ดิฉันประทับใจ อ.ประดิษฐ์ มาก ท่านเป็นเสมือนพ่อคอยดูแลลูก (ลูกในที่นี้ ที่จริงก็คือลูกน้องของ อ.ประดิษฐ์ นั่นเอง ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ ...

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรุณี สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา

172   1 อ่านต่อ
อาจารย์ดิษฐ์คะ อาจารย์ เป็นแบบอย่าง ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเภสัชกรทุกคน มีความรู้ อดทน ขยันหมั่นเพียร ทำงานด้วยใจรัก รักและทุ่มเทให้สถาบัน ไม่โอ้อวด และอื่นๆอีกมากมาย ที่ไม่มีใครสักกี่คนที่จะทำตามได้หนูรู้จักอาจารย์ ครั้งแรกจากการเรียนวิชา Pharmacy Orient...

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี รุ่น พ.ศ. 2512-2516

160   2 อ่านต่อ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา