บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
“100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร”เนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดงาน “100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร” อดีคคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดิฉันขอกราบรำลึกถึงท่านในแง่มุ...

นางแก้วมณี คุ้มภัย เจ้าหน้าที่บุคคลและเลขานุการคณบดี

861   295 อ่านต่อ
“จำเนียร รำลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์”ขอเรียกตัวเองว่าจำเนียร ในเนื้อหาที่เขียนนี้ จำเนียร เริ่มทำงานที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณปี พ.ศ. 2509 ขณะนั้น อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นเลขานุการคณะฯ จนกระทั่ง อาจารย์ประดิษฐ์ ไปตั้งคณะใหม่ที่ ...

นางจำเนียร ภวังคนันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

799   292 อ่านต่อ
เล่าเรื่อง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเป็นคณบดีคนแรกของคณะฯ ต่อมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จักอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งแรก ประมาณเดือน ตุลาคม 2512 โดยไปพบอาจารย์ที่คณะเภ...

นางดาวพิมล เรืองแสงดี หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

901   292 อ่านต่อ
ขอรำลึกอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรดิฉัน น.ส.พรรณี บูรณศิลป์ อายุ 21 ปี เข้ารับราชการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 โดยมี อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้สัมภาษณ์ และรับเข้ามาทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ ซึ่งมีนายเกษม ...

นางพรรณี ชูชีพ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

1520   287 อ่านต่อ
ระลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรการเป็นนักปกครองที่ดี ต้องมีความฉลาดมีความสามารถ และรอบรู้รอบด้าน อาจารย์ประดิษฐ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัตินี้ ท่านจึงนำพาให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลของเราเป็นที่ปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้านการปกครองคนท่านก็เ...

นางสาวสุรินทร์ อยู่ยง นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี

876   287 อ่านต่อ
ด้วยความเคารพรักจาก ศิษย์นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นแรก ๆ ที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร หลังท่านกลับจากศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีดิฉันร่วมอยู่ด้วยคนหนึ่ง ซึ่งเป็นประมาณปี พ.ศ. 2502 หลังจากนั้นดิฉันได้รับความเมตตาจากท่านในขณะที่ท่านดำร...

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จันทรา ชัยพานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2536-2540) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2540-2559)

849   287 อ่านต่อ
ความทรงจำอันเป็นทรัพย์มหาศาลจดหมาย อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ถึง อาจารย์เฉลิมศรี ภูมมางกูรขอขึ้นต้นบูชาด้วยจดหมายของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สิ่งนี้เป็นกำลังใจให้เฉลิมศรี ซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะลำบาก ขณะไปเรียนวิชา Clinical Pharmacy ด้วยทุน ก.พ. (ท่านอา...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

1932   289 อ่านต่อ
บูชาคุณครู “ประดิษฐ์ หุตางกูร ก่อนเริ่มบทความนี้ขอบูชาคุณครูด้วยบทร้อยกรองของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ครูคือครู“ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

1387   289 อ่านต่อ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่ผมเคารพนับถืออย่างสูง เมื่อผมมาทำงานเป็นอาจารย์ ที่ คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล คนรับผมเข้าทำงาน คือ ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ที่ผมแทบไม่เคยคุยกับท่านเลย สมัยที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่จนเพื่อน ๆ ล้อผมว่า เพราะ อาจารย์ ไม่เคยรู้จักน...

อาจารย์ สักก์สีห์ (ธนา) คุณวิภูศิลกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

831   287 อ่านต่อ
รำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ถ้าเอ่ยชื่อ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนก็จะรำลึกถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการพัฒนางานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนโยบายสำคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา ส...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

872   287 อ่านต่อ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรผู้คิด ผู้สร้างและผู้ให้ของชาวเภสัชมหิดล ในฐานะลูกศิษย์และลูกน้อง ท่านอาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่างทั้งด้านความคิด การกระทำ และความเอื้ออาทร ในช่วงเป็นลูกศิษย์จะมองท่านเป็นแบบอย่างของอาจารย์ที่มีบุคลิกน่าเคารพ ท่านเป็น...

พร้อมจิต ศรลัมพ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

847   287 อ่านต่อ
ด้วยความเคารพอย่างสูง เรื่องสั้นเล่าสู่กันฟังด้วยตัวอักษร ในฐานะลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นเหตุการณ์จริงในอดีตกลุ่มลูกศิษย์ 8 คน พ.ศ. 2505ล...

มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

804   287 อ่านต่อ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรครูผู้บุกเบิก ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้เสียสละ เป็นความโชคดีที่ดิฉันสอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะเดียวของประเทศ ณ ขณะนั้น และเป็นรุ่นแรกที่ต้องมาเรียน ชั้นปีที่ ...

ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

847   287 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้อยู่ในความทรงจำของดิฉันเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ที่เรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันรับรู้ได้ว่า อาจารย์ประดิษฐ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามาร...

พจนีย์ สุริยะวงค์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

774   287 อ่านต่อ
เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สมัยเป็นนักศึกษา ด้วยบุคคลิกเคร่งขรึมแต่แววตาใจดีมีเมตตาของอาจารย์ประดิษฐ์ทำให้รู้สึกทั้งเคารพและยำเกรงเวลาสอนนอกจากวิชาการ อาจารย์จะสอนความรับผิดชอบในฐานะเภสัชกรร่วมด้วยเสมอพวกเราเห็นอาจารย์แล้วมักหลบด้วย...

ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา ศิษย์เภสัชมหิดลรุ่น 1 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

739   288 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ในความทรงจำเมื่อเอ่ยนามอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนคงจะนึกถึงอาจารย์ที่สูงสง่าน่าเกรงขาม มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล อาจารย์สนับสนุนให้มีการก่อตั้งร้านยา เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งนับเป็นร้าน...

ยุวดี วงษ์กระจ่าง อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ สมใจ นครชัย อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

787   287 อ่านต่อ
ประดิษฐ์ หุตางกูร ศตวรรษน้อมรำลึก ประกอบด้วยปลื้มประโยชน์ไม่ประมาท ประวัติการณ์เภสัชศาสตร์ประดิษฐ์ศรัยดิษฐ์ดำริดารดาษสมุนไพร อุทยานก้าวหน้าไกลพัฒนาหุตาจารย์ให้หนักแน่นไม่หนักจิต ...

วงศ์สถิตย์  ฉั่วกุล ศิษย์เภสัชมหิดล รุ่น 8 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

965   287 อ่านต่อ
ร่วมรำลึกและสืบสานปณิธาน “100 ปีชาตกาลอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร” ในฐานะที่ดิฉันเป็นทั้งลูกศิษย์ เป็นผู้ร่วมงาน และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและได้ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร มามากกว่า 10 ปี ดิฉันมีความประทับใจเกี่ยวกับท่านอาจารย์ในห...

ฤดี เสาวคนธ์ อาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

732   287 อ่านต่อ
อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพอย่างสูงอาจารย์ประดิษฐ์เป็นหลาย ๆ อย่างในชีวิตของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสพบอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นครั้งแรกเมื่อเริ่มเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในชั้นเรียนปีที่ 3 วิชา Pharmacy Orientation ในปี พ.ศ. 2513 ที่ห้องบรร...

วิมล ศรีศุข ศิษย์เภสัชจุฬาฯรุ่น 30/เภสัชมหิดลรุ่น 0 และอาจารย์ภาควิชาอาหารเคมี

887   287 อ่านต่อ
รำลึกถึงท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรเนื่องในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านเภสัชอุตสาหกรรมและนโยบายสำคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา เป็นผู้ก...

สมพล ประคองพันธ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

922   287 อ่านต่อ
ระลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรข้าพเจ้าขอรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ ใน 3 สถานภาพ คือ เมื่อท่านเป็นอาจารย์ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาตอนที่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ยังจำได้ว่าพวกเราตื่นเต้นกันมากที่จะได้เรียนการทำยาเม็ด ยาฉีด อาจาร...

อรพรรณ มาตังคสมบัติ อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

956   287 อ่านต่อ
มีผู้ขอให้เขียนสั้นๆเพื่อรำลึกถึงผู้ที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อวิชาชีพเภสัช ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้แต่นึกในใจว่าโจทย์นี้ยาก เพราะคุณความดีของท่านไม่สามารถเขียนสั้นๆได้ แต่อยากจะยกตัวอย่างสั้นๆในเรื่องวิสัยทัศน์อันยาวไกลของอาจารย์ในการที...

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง สุทิน ศิริไพรวัน ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

948   287 อ่านต่อ
ความประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้เป็นอาจารย์และผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ตราตรึงไม่ลืมเลือน ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตา สอนความรู้ด้านวิชาชีพและยังบอกหนทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าท่านเน้น ฉันทะ ความรักและความพอใ...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิง วีณา จิรัจฉริยากูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

1046   287 อ่านต่อ
"พระคุณที่ยิ่งกว่า พระคุณที่สาม"ดิฉันเป็นศิษย์คนหนึ่งของ "ท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร" ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนหลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2502-2507 จบเป็นบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่านอาจารย์คือ ครูผู้สอนวิชา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง เสริมสิริ วินิจฉัยกุล ภาควิชาชีวเคมี

911   288 อ่านต่อ
ดิฉันทำงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นคณบดี ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งใจทำงานมาก และรักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่สุด จึงได้เห็นท่านพัฒนาหลักสูตร ห้องเรียน บุคคล สถาน...

รองศาสตราจารย์ อารมณ์ พงษ์พันธุ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

919   286 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์… ผู้เป็นเสมือนพ่อคอบดูแลลูก (ลูกน้อง)เริ่มเข้าทำงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2512 ดิฉันประทับใจ อ.ประดิษฐ์ มาก ท่านเป็นเสมือนพ่อคอยดูแลลูก (ลูกในที่นี้ ที่จริงก็คือลูกน้องของ อ.ประดิษฐ์ นั่นเอง ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ ...

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรุณี สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา

1063   287 อ่านต่อ
อาจารย์ดิษฐ์คะ อาจารย์ เป็นแบบอย่าง ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเภสัชกรทุกคน มีความรู้ อดทน ขยันหมั่นเพียร ทำงานด้วยใจรัก รักและทุ่มเทให้สถาบัน ไม่โอ้อวด และอื่นๆอีกมากมาย ที่ไม่มีใครสักกี่คนที่จะทำตามได้หนูรู้จักอาจารย์ ครั้งแรกจากการเรียนวิชา Pharmacy Orient...

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี รุ่น พ.ศ. 2512-2516

1049   289 อ่านต่อ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา