กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

เพื่อเชิดชูเกียรติและสานต่อคุณความดีของท่านอาจารย์ประดิษฐ์

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

จะแสดงข้อมูลเร็วๆนี้ โปรดเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อย่างต่อเนื่องเสมอมา มีปาฐกถาพิเศษ หรือกิจกรรมเสวนาที่สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆของคณะฯ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษารุ่นใหม่ ได้ทราบถึงคุณูปการและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ต่อไปในอนาคต

ปาฐกถาพิเศษ

พ.ศ. 2543

ปาฐกถาพิเศษ ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบสมุนไพรไทย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นองค์ปาฐก

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2548

ปาฐกถาพิเศษ ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งที่ 2 เรื่อง วิวัฒนาการการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสสี ปันยารชุน คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์ปาฐก

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

ปาฐกถาพิเศษ ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งที่ 3 เรื่อง พัฒนาการของยาและโรคในยุคโพสท์จีโนมิกส์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ บุคคลดีเด่นของชาติและนักวิทยาศาสตร์อาวุโส เป็นองค์ปาฐก

วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2549

 

 

เสวนา

พ.ศ. 2554

เสวนาครั้งที่ 1 เรียนรู้วัฒนธรรมมหิดล ผ่านมุมมองชีวิตของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นการเสวนาเสริมสร้างค่านิยม MAHIDOL core value โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร 2) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์ 3) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสุทิน ศิริไพรวัน และ 4) เภสัชกรนิกร คุปรัตน์ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

เสวนาครั้งที่ 2 งานรำลึก 90 ปี ชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นการเสวนาเกี่ยวกับความสำเร็จของศิษย์เก่าเภสัชมหิดล 3 คน ที่ได้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่คณะฯ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ศิษย์เก่ารุ่น 6 ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในสำนักพัฒนาวิชาการและการนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2) เภสัชกรสมศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์ ศิษย์เก่ารุ่น 3 เจ้าของกิจการร้านยาและธุรกิจส่วนตัวในจังหวัดอุดรธานี และ 3) เภสัชกรหญิงเนตรนภิส สุชนวนิช ศิษย์เก่ารุ่น 7 ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2561

เสวนาครั้งที่ 3 เสวนารำลึกคุณูปการ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นการเสวนาที่จัดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงนันทวัน บุญยประภัศร 2) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงฤดี เสาวคนธ์ 3) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงมัณฑนา ภาณุมาภรณ์ และมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรจตุรงค์ ประเทืองเดชกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ ในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเจิมป้ายอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

รางวัล

พ.ศ. 2558

งานมูลนิธิเภสัชฯ มหิดล รวมพลรำลึก อ.ประดิษฐ์ จัดโดยมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ คณบดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จากไปครบ 30 ปี พร้อมมอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดล ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล

28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา