คำไว้อาลัย

จากหนังสือพระราชทานเพลิงศพ "ครูประดิษฐ์"
   

โดย พจนีย์ สุริยะวงค์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

693  Views  

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้อยู่ในความทรงจำของดิฉัน

เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ที่เรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันรับรู้ได้ว่า อาจารย์ประดิษฐ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้สมศักดิ์ศรี ให้เป็นคนใฝ่รู้และซื่อสัตย์สุจริต 

เมื่ิอมาทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้เป็นเพื่อนร่วมงาน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ของ อาจารย์ประดิษฐ์ ดิฉันก็ได้ประจักษ์ชัดในความทรงจำ ว่าอาจารย์มีเรื่องที่น่าชื่นชมอีกมากมาย การทำงานด้วย มีความอบอุ่น เมื่ออาจารย์ประดิษฐ์ มอบหมายงานให้ทำ ท่านจะบอกเสมอว่า ขอให้ทำให้เต็มที่ มีปัญหาขอให้บอก อาจารย์จะรับผิดชอบ และแก้ปัญหาให้ ทำให้ทำงานได้ด้วยความสบายใจ หรือเมื่อมีการประเมินงาน/บุคคล ท่านจะมีความเป็นกลาง เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ที่ได้รับจาก อาจารย์ประดิษฐ์ ดิฉันก็ได้จดจำ และนำมาใช้ประโยชน์ตลอดการทำงานจนเกษียณงาน และใช้ในการดำรงชีวิตมาจนปัจจุบัน

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร จะอยู่ในความทรงจำของดิฉันตลอดไป

 

ด้วยความรักและเคารพ

บทความอื่นๆ จากศิษย์เก่า

ผมเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมิได้ตั้งใจ เป็นหนึ่งในคนที่ข้ามฟากมาเรียนด้วยจิตใจที่บอบช้ำและเสียใจที่ไม่ได้เรียนแพทย์ ในเดือนแรกของการเรียนปี 3 ผมแทบจะไม่เข้าเรียนเลยเพราะมัวแต่ไ...

ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ รุ่นที่ 4

ทุกคนในภาพนี้ยิ้มอย่างมีความสุข-สนุกสนาน เมื่อมองภาพนี้แล้วทำให้ต้องยิ้มตาม ความประทับใจของภาพนี้ คือ อาจารย์ประดิษฐ์ ที่เราไม่ค่อยได้เห็นอิริยาบถแบบนี้ในคณะฯ ทำให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น ก...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2

คนละประโยคจากรุ่น 3 “ภาพจำ...อาจารย์ประดิษฐ์” อาจารย์ยิ้มง่ายใจดีอาจารย์เป็นนักสู้นักพัฒนาไม่ย่อท้ออาจารย์มีคำกล่าว from here we can go everywhere นั้น เพราะอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอาจ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา