คำไว้อาลัย

จากหนังสือพระราชทานเพลิงศพ "ครูประดิษฐ์"
   

โดย นางแก้วมณี คุ้มภัย เจ้าหน้าที่บุคคลและเลขานุการคณบดี

782  Views  

“100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร”

เนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดงาน “100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร” อดีคคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดิฉันขอกราบรำลึกถึงท่านในแง่มุมของตนเองที่ได้มีโอกาสมาทำงานรับใช้ท่านในฐานะเจ้าหน้าที่บุคคลและเลขานุการคณบดีคนแรกและคนเดียวของท่านระหว่างปี 2523 ถึงปี 2526 ด้วยความเคารพและศรัทธา โดยจะกล่าวเฉพาะในฐานะผู้บริหาร

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและหลักการบริหารงาน ท่านสามารถครองตน ครองคน ครองงานได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับ

ครองตน อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ดำเนินชีวิตด้วยวิถีเรียบง่าย พอเพียง จะเห็นได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ท่านจะรับประทานอาหารกลางวันที่คณะฯ แต่งกายเรียบร้อย ด้วยชุดที่เกือบจะเหมือนๆ กันในทุก ๆ วัน หากมีการประชุมที่หน่วยงานภายนอก ท่านจะใส่สูทบ้างในบางโอกาส ท่านเป็นคนรักครอบครัว เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่ใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งที่ดิฉันสอบเลื่อนระดับ ท่านเป็นคนสอบสัมภาษณ์ โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนา แล้วดิฉันตอบไม่ได้ ท่านพูดยิ้มๆ ว่า “ก็เรามันคนไกลวัด” ท่านได้เมตตาเฉลยให้ฟัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดิฉันก็เริ่มหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น เป็นต้น

ครองคน อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรเป็นผู้บริหารที่ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในสิ่งที่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เวลาที่ท่านสั่งให้ดิฉันปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไปติดต่อประสานงานกับใคร หากเกิดปัญหาต่าง ๆ ท่านจะรับผิดชอบในการสั่งการ คำพูดที่ท่านมักจะพูดเสมอๆ คือ “ไปบอกเขาว่าผมสั่ง” ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเมตตา ไม่เคยว่ากล่าวผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอื่น ๆ ท่านจะเรียกไปพูดคุย อบรม และแนะนำสั่งสอนหากกระทำผิด ท่านจะให้โอกาสปรับปรุง แก้ไข ท่านเป็นตัวอย่างของผู้บริหารที่สามารถใช้ทั้งพระเดช และพระคุณในการปกครองบุคลากรทุกสายงาน เวลาดุ ท่านจะดุจริง เวลาให้ท่านก็จะให้จริง ทุกคนจะเคารพและเกรงกลัวอาจารย์ เพราะท่านปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ภาพที่มักจะพบเห็นคือท่านจะมาเช้า มายืนอ่านหนังสือพิมพ์หน้าตึก 2 (อาคารเก่า) ใครมาทำงานเช้า ใครมาทำงานสาย ท่านจะเห็นหมด ใครมาสายก็จะกลัวท่านดุ จึงเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ข้าราชการเก่า ๆ มาจนถึงทุกวันนี้

ครองงาน อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ท่านจึงได้รับเกียรติให้ดำรงตำแน่งสำคัญ ๆ อาทิเช่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลายสมัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาในสายงานแพทย์ เภสัช และสาธารณสุข เป็นจำนวนมาก 

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร นับเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและวิชาการ ดิฉันขอกราบรำลึกถึงท่านด้วยหัวใจของบุคลกรตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ที่ได้รับความเมตตาจากท่าน และได้มีโอกาสดูแลท่านทั้งในยามปกติและในยามเจ็บป่วย ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ ตราบจนกระทั่งท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2528

บทความอื่นๆ จากศิษย์เก่า

ผมเข้าเรียนเภสัชฯ ม.มหิดล ปี 2521 นับเป็นรุ่นที่ 10 เมื่อยู่ชั้นปี 1-2 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 รวมกับนักศึกษาปี 1-2 คณะอื่นๆ ชั้นปี 3-5 เรียนที่ตึกคณะเภสัชฯ สม...

สุเทพ ไวยครุฑธา รุ่นที่ 10

คนละประโยคจากรุ่น 3 “ภาพจำ...อาจารย์ประดิษฐ์” อาจารย์ยิ้มง่ายใจดีอาจารย์เป็นนักสู้นักพัฒนาไม่ย่อท้ออาจารย์มีคำกล่าว from here we can go everywhere นั้น เพราะอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอาจ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

 ปาจรีย์ประดิษฐ์ไท้  เทียบบิดรแห่งศิษย์เภสัชกร  ท่านสร้างรังสฤษฏ์สถาพร      เภสัช มหิดลนาคุณก่ออนันต์กว้าง  เกริกฟ้าเกรียงไกร &nbs...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา