เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หลักสูตร MU-HTA จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การใช้วัคซีน รุ่นที่ 2

อ่านแล้ว 1,704 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564  
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) ร่วมกับ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH), John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีน (Teaching Vaccine Economics Everywhere: TVEE) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม 3 วัน ประกอบด้วยการบรรยายใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) Vaccine Economics in Health Systems 2) Costing of Immunization Programs 3) Economic Evaluation of Vaccines and Immunization Programs และ 4) Applying Economics to Vaccination Program Locally. โดยคณะผู้จัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน อาทิ คณาจารย์จากสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรชาวต่างประเทศจาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) ได้แก่ Dr. David Bishai จาก The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health รวมทั้งนักวิชาการและผู้บริหารของหน่วยงานในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัคซีนอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีน โดยการสร้างเสริมศักยภาพในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับการบริหารจัดการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2560 และมีข้อตกลงให้มีศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาประจำอยู่ในแต่ละภูมิภาค โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมี ’คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล’ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 4 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 6 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้