เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม Special Course on Filipino Language and Culture

อ่านแล้ว 149 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้แทนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายพัชรพล ด่านพรประเสริฐ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 2) นายปฐวี สมราษี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) และ 3) นางสาวพัทธมน องค์เจริญ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์ Special Course on Filipino Language and Culture ซึ่งจัดโดย Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย Management and Science University ประเทศมาเลเซีย และ University of Australia ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชนชาติต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020