เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2553
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
β-arrestin-dependent activation of Ca2+/calmodulin kinase II after β1-adrenergic receptor stimulation.
Mangmool S, Shukla AK, and Rockman HA Journal of Cell Biology 2010;189:573-87
ผลงานจาก: .
2
A cost-utility and budget impact analysis of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe thalassemic patients in Thailand.
Leelahavarong P,Chaikledkaew U*, Hongeng S, Kasemsup V, Lubell Y, Teerawattananon Y. BMC Health Services Research 2010; 10: Art. No. 209
ผลงานจาก: . IF=0.97799999999999998 Indexed in=ISI-WOS,
3
A sensitive non-aqueous capillary electrophoresis-mass spectrometric method for multiresidue analyses of beta-agonists in pork.
Anurukvorakun O, Buchberger W, Himmelsbach M, Klampel CW, Suntornsuk L*. Biomed Chromatogr 2010; 24(6): 588-599.
ผลงานจาก: . IF=1.639 /h-index=32 Cited=2 Indexed in=Scopus,
4
Acute and chronic oral toxicity of standardized water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn.
Jaijoy K, Soonthornchareonnon N, Lertprasertsuke N, Panthong A*, Sireeratawang S* Int J Appl Res Nat Prod 2010; 3(1): 48-58. 2010; 3(1): 48-58.
ผลงานจาก: . Cited=4 Indexed in=Scopus
5
Acute and chronic toxicity studies of the water extract from dried fruits of Terminalia chebula Rezt. in rats.
Panunto W, Jaijoy K, Lerdvuthisopon N, Lertprasertsuke N, Jiruntanat N, Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S*. International Journal of Applied Research in Natural products 2010; 3(4): 36-43.
ผลงานจาก: . Cited=2 Indexed in=Scopus
6
Aflatoxin M(1) contamination in raw milk within the central region of Thailand.
Ruangwises N*, Ruangwises S. Bull Environ Contam Toxicol 2010; 85(2): 195-198.
ผลงานจาก: . IF=0.99199999999999999 /h-index=35 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
7
Analysis of nifedipine absorption from soft gelatin capsules using PBPK modeling and biorelevant dissolution testing.
Thelen K, Jantratid E, Dressman JB, Lippert J, Willmann S. Journal of Pharmaceutical Sciences
ผลงานจาก: .
8
Anti - inflammatory and analgesic actevities of the water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn.
Jaijoy K, Soonthornchareonnon N, Panthong A*, Sireeratawang S*. International Journal of Applied Research in Natural products 2010; 3(2): 28-35
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
9
Anti-acne inducing bacteria activity of Mangosteen fruit rind extracts.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Gritsanapan W*. Med Princ Pract 2010; 19(4):281-6.
ผลงานจาก: . IF=0.82399999999999995 /h-index=16 Cited=2 Indexed in=Scopus, Pubmed,
10
Antidiabetic Activities of Abutilon indicum (L.) Sweet are Mediated by Enhancement of Adipocyte Differentiation and Activation of the GLUT1 Promoter.
Krisanapun C, Lee S-H, Peungvicha P, Temsiririrkkul R, Baek S-J. eCAM 2010; Page 1 of 9
ผลงานจาก: .
11
Anti-HIV-1 and anti-inflammatory lupanes from the leaves, twigs, and resin of Garcinia hanburyi.
Reutrakul V*, Anantachoke N, Pohmakotr M, Jaipetch T, Yoosook C, Kasisit J, Napaswa C, Panthong A, Santisuk T, Prabpai S, Kongsaeree P, Tuchinda P. Planta Med 2010; 76(4): 368-371.
ผลงานจาก: . IF=2.0369999999999999 /h-index=58 Cited=5 Indexed in=Scopus,
12
Anti-hyperlipidemic and cardioprotective effects of Ocimum sanctum L. fixed oil in rats fed a high fat diet.
Suanarunsawat T*, Boonnak T, Devakul Na Ayutthaya W, Thirawarapan S. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 2010; 21(4): 387-400. 2010; 21(4): 387-400
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=scopus
13
Antioxidant activities of the standardized water extract from fruit of phyllanthus emblica linn.
Charoenteeraboon J, Ngamkitidechakul C, Soonthornchareonnon N, Jaijoy K, Sireeratawong S*. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2010; 32(6): 599-604
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
14
Antioxidant activity and lipid-lowering effect of essential oils extracted from ocimum sanctum l. Leaves in rats fed with a high cholesterol diet.
Suanarunsawat T*, Ayutthaya WDN, Songsak T, Thirawarapan S, Poungshompoo S. J Clin Biochem Nutr 2010; 46(1): 52-59.
ผลงานจาก: . IF=1.6719999999999999 /h-index=14 Cited=13 Indexed in=Scopus,
15
Anti-proliferative and antioxidative activities of Thai Noni/Yor (MORINDA CITRIFOLIA LINN.) Leaf extract.
Thani W, Vallisuta O*, Siripong P, Ruangwises N. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41(2): 482-489.
ผลงานจาก: . IF=7.9000000000000001E-2 /h-index=24 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,
16
Antiproliferative effects of cucurbitacin B in breast cancer cells: Down-regulation of the c-Myc/hTERT/telomerase pathway and obstruction of the cell cycle.
Duangmano S, Dakeng S, Jiratchariyakul W, Suksamrarn A, Smith DR, Patmasiriwat P*. Int J Mol Sci 2010; 11(12): 5323-5338.
ผลงานจาก: . IF=1.387 /h-index=22 Cited=8 Indexed in=Scopus,
17
Antitumour effects of Phyllanthus emblica L.: Induction of cancer cell apoptosis and inhibition of In Vivo tumour promotion and In Vitro invasion of human cancer cells.
Ngamkitidechakul C*, Jaijoy K, Hansakul P, Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S. Phytother Res 2010; 24(9): 1405-1413.
ผลงานจาก: . IF=1.746 /h-index=48 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,
18
Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines.
Hahnvajanawong C, Boonyanugomol W, Nasomyon T, Loilome W, Namwat N, Anantachoke N, Tassaneeyakul W, Sripa B, Namwat W, Reutrakul V*. World J Gastroentero 2010; 16(18): 2235-2243.
ผลงานจาก: . IF=2.0920000000000001 /h-index=57 Cited=9 Indexed in=Scopus,
19
Authentication of coscinium fenestratum among the other menispermaceae plants prescribed in Thai folk medicines.
Watthanachaiyingcharoen R, Komatsu K, Zhu S, Vajragupta O, Leelamanit W*. Biol Pharm Bull 2010; 33(1): 91-94.
ผลงานจาก: . IF=1.8100000000000001 /h-index=54 Cited=2 Indexed in=Scopus,
20
Bioadhesion and oral absorption of enoxaparin nanocomplexes.
Sun W, Mao S*, Wang Y, Junyaprasert VB, Zhang T, Na L, Wang J. Int J Pharm 2010; 386(2): 275-281.
ผลงานจาก: . IF=2.9620000000000002 /h-index=84 Cited=4 Indexed in=Scopus,
21
Bioequivalence of indinavir capsules in healthy volunteers.
Chulavatnatol S*, Malathum K, Kiertiburanakul S, Sripha K Lawanprasert P. Asian Biomed 2010; 4(1): 95-101.
ผลงานจาก: . IF=0.33300000000000002 /h-index=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,
22
Biological activities of extractes from Andaman Sea sponges, Thailand.
Pedpradab P, Molex W, Nukoolkarn V, Darumas U. EurAsial J BioSci 4 2010; 4: 63-69.
ผลงานจาก: .
23
Boosting oncolytic adenovirus potency with magnetic nanoparticles and magnetic force.
Tresilwised N, Pithayanukul P*, Mykhaylyk O, Holm PS, Holzmüller R, Anton M, Thalhammer S, Adigüzel D, Döblinger M, Plank C. Mol Pharmaceut 2010; 7(4): 1069-1089.
ผลงานจาก: . IF=5.4080000000000004 /h-index=33 Cited=18 Indexed in=Scopus, Pubmed, ISI-WOS
24
Characterisation and immuno-stimulating activity of polysaccharides from Thai medicinal plants.
Burana-Osot J*, Pattanapanyasat K, Soonthornchareonnon N, Sukapirom K, Toida T. Nat Prod Res 2010; 24(15): 1403-1412.
ผลงานจาก: . IF=0.81000000000000005 /h-index=18 Cited=1 Indexed in=Scopus,
25
Characterization of an extracellular lipase from the biocontrol fungus, Nomuraea rileyi MJ, and its toxicity toward Spodoptera litura.
Supakdamrongkul P, Bhumiratana A, Wiwat C*. J Invertebr Pathol 2010; 105(3): 228-235.
ผลงานจาก: . IF=1.8069999999999999 /h-index=38 Cited=4 Indexed in=Scopus, pubmed
26
Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug-lipid interaction and molecular distribution.
Anantachaisilp S, Smith SM, Treetong A, Pratontep S, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. Nanotechnology 2010; 21(12):
ผลงานจาก: . IF=3.137 /h-index=77 Cited=5 Indexed in=Scopus,
27
Chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite films: Physicochemical characterization and drug permeability.
Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T*. Int J Pharm 2010; 393(1-2): 220-230.
ผลงานจาก: . IF=2.9620000000000002 /h-index=84 Cited=1 Indexed in=Scopus,
28
Comparison between the effect of omeprazole and rabeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel.
Siriswangvat S,Sansanayudh N, Nathisuwan S, Panomvana D*. Circ J 2010; 74(10): 2187-2192.
ผลงานจาก: . IF=2.6920000000000002 /h-index=45 Cited=15 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
29
Cost-effectiveness analysis of home rehabilitation programs for Thai stroke patients.
Sritipsukho P, Riewpaiboon A, Chaiyawat P, Kulkantrakorn K. J Med Assoc Thai 2010;93 Suppl 7:S262-70.
ผลงานจาก: .
30
Determination of galacturonic acid from pomelo pectin in term of galactose by HPAEC with fluorescence detection.
Burana-osot J, Soonthornchareonnon N, Chaidedgumjorn A, Hosoyama S, Toida T*. Carbohyd Polym 2010; 81(2):461-465.
ผลงานจาก: . IF=3.1669999999999998 /h-index=64 Cited=4 Indexed in=Scopus,
31
Development and optimization of micro/nanoporous osmotic pump tablets.
Tuntikulwattana S, Mitrevej A, Kerdcharoen T, Williams DB, Sinchaipanid N*. AAPS PharmSciTech 2010; (2): 924-935.
ผลงานจาก: . IF=1.1899999999999999 /h-index=21 Cited=3 Indexed in=Scopus,
32
Distribution, bioactive components and biological activities of Stemona species in Thailand.
Kongkiatpaiboon S, Gritsanapan W* Medicinal Plants 2010; 2(1): 1-12
ผลงานจาก: . Cited=3 Indexed in=Scopus
33
Economic burden of beta-thalassemia/Hb E and beta-thalassemia major in Thai children.
Riewpaiboon A*, Nuchprayoon I, Torcharus K, Indaratna K, Thavorncharoensap M, Ubol BO. BMC Res Notes 2010; 3:29.
ผลงานจาก: . /h-index=8 Cited=4 Indexed in=Scopus, Pubmed
34
Effect of Thai plant extracts on P-glycoprotein function and viability in paclitaxel-resistant hepG2 cells.
Kawami M, Yumoto R, Nagai J, Junyaprasert VB, Soonthornchareonnon N, Patanasethanont D, Sripanidkulchai BO, Takano M*. Drug Metabo Pharmacok 2010; 25(2): 155-162.
ผลงานจาก: . IF=2.544 /h-index=27 Cited=5 Indexed in=Scopus,
35
Effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy management: a systematic review and meta-analysis.
Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N*, Nathisuwan S, Sukonthasarn A. J Thromb Haemost 2010; 8(11): 2418-2427.
ผลงานจาก: . IF=6.069 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus, Pubmed,
36
Effects of abiotic and biotic elicitors on growth and isoflavonoid accumulation in Pueraria candollei var. candollei and P. candollei var. mirifica cell suspension cultures.
Korsangruang S, Soonthornchareonnon N, Chintapakorn Y, Saralamp P, Prathanturarug S*. Plant Cell Tiss Org 2010: 103(3): 333-342.
ผลงานจาก: . IF=1.2709999999999999 /h-index=36 Cited=14 Indexed in=Scopus,
37
Fabrication of pectin-based nanoemulsions loaded with itraconazole for pharmaceutical application.
Burapapadh K, Kumpugdee-Vollrath M, Chantasart D, Sriamornsak P*. Carbohyd Polym 2010; 82(2): 384-393.
ผลงานจาก: . IF=3.1669999999999998 /h-index=64 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
38
Factors affecting health-related quality of life in Thai children with thalassemia.
Thavorncharoensap M*, Torcharus K, Nuchprayoon I, Riewpaiboon A, Indaratna K, Ubol BO. BMC Blood Disord 2010; 10: 1.
ผลงานจาก: . /h-index=9 Cited=6 Indexed in=Scopus,
39
Formulation development of morphine sulfate sustained-release tablets and its bioequivalence study in healthy Thai volunteers.
Preechagoon D*, Sumyai V, Chulavatnatol S, Kulvanich P, Tessiri T, Tontisirin K, Pongjanyakul T, Uchaipichat V, Aumpon S, Wongvipaporn C. AAPS PharmSciTech 2010; 11(3): 1449-1455.
ผลงานจาก: . IF=1.1899999999999999 /h-index=21 Indexed in=Scopus,
40
Free radical scavenging and anti-acne activities of mangosteen fruit rind extracts prepared by different extraction methods.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Supabphol R, Gritsanapan W*. Pharm Biol 2010; 48(2): 182-186.
ผลงานจาก: . IF=0.67200000000000004 /h-index=23 Cited=2 Indexed in=Scopus,
41
Growth and isoflavonoid accumulation of Pueraria candollei var. candollei and P. candollei var. mirifica cell suspension cultures.
Boonsnongcheep P, Korsangruang S, Soonthornchareonnon N, Chintapakorn Y, Saralamp P, Prathanturarug S*. Plant Cell Tiss Org 2010; 101(2): 119-126.
ผลงานจาก: . IF=1.2709999999999999 /h-index=36 Cited=9 Indexed in=Scopus,
42
High level production of adrenic acid in Physcomitrella patens using the algae Pavlova sp. ฮ”5-elongase gene.
Kaewsuwan S*, Bunyapraphatsara N, Cove DJ, Quatrano RS, Chodok P. Bioresource Technol 2010; 101(11): 4081-4088.
ผลงานจาก: . IF=4.2530000000000001 /h-index=91 Cited=3 Indexed in=Scopus,
43
Hypoglycemic effect and acute toxicity of Momordica charantia fruit juice product.
Jiratchariyakul E, Phornchirasilp S, Chanchai M, Sabsang A Thai Journal of Pharmacology 2010; 32(2):34-41.
ผลงานจาก: .
44
Immunosuppressive effects of cucurbitacin B on human peripheral blood lymphocytes.
U-Pratya Y, Lueangamornnara U, Jiratchariyakul W, Kummalue T*. J Med Plant Res 2010; 4(22): 2340-2347.
ผลงานจาก: . IF=0.58999999999999997 /h-index=3 Indexed in=Scopus,
45
In vitro anti-proliferative activity of alcoholic stem extract of Coscinium fenestratum in human colorectal cancer cells.
Rojsanga P, Sukhthankar M, Krisanapun C, Gritsanapan W, Lawson DB, Baek SJ*. Exper Ther Med 2010; 1(1): 181-186.
ผลงานจาก: . /h-index=1 Cited=1 Indexed in=Scopus, Pubmed
46
Influence of microenvironment and liposomal formulation on secondary structure and bilayer interaction of lysozyme.
Witoonsaridsilp W, Panyarachun B, Sarisuta N, Muller-Goymann CC*. Colloid Surface B: 2010; 75(2): 501-509.
ผลงานจาก: . IF=2.6000000000000001 /h-index=49 Cited=8 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
47
Inhibitory effect of tea polyphenols on local tissue damage induced by snake venoms.
Leanpolchareanchai J, Pithayanukul P*, Bavovada R. Phytother Res 2010; 24(S1): S56-S62.
ผลงานจาก: . IF=1.746 /h-index=48 Cited=6 Indexed in=Scopus,Pubmed, ISI-WOS
48
Meta-analysis of the efficacy and safety of naproxen sodium in the acute treatment of migraine.
Suthisisang C,* Poolsup N, Suksomboon N, Lertpipopmetha V, Tepwitukgid B. Headache 2010; 50(5): 808-818.
ผลงานจาก: . IF=2.786 /h-index=70 Cited=11 Indexed in=Scopus,
49
Microscopic characterization as a tool for separation of Stemona groups.
Kongkiatpaiboon S, Keeratinijakal V, Gritsanapan W*. Pharmacognosy Journal 2010; 2(17): 1-4.
ผลงานจาก: . /h-index=1 Cited=3 Indexed in=Scopus,
50
Molecular docking study on anticancer activity of plant-derived natural products.
Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Med Chem Res 2010; 19(8): 817-835.
ผลงานจาก: . IF=1.0369999999999999 /h-index=18 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,
51
Molecular targets of apigenin in colorectal cancer cells: Involvement of p21, NAG-1 and p53.
Zhong Y, Krisanapun C, Lee S.-H, Nualsanit T, Sams C, Peungvicha P, Baek SJ*. Euro J Cancer 2010; 46(18): 3365-3374.
ผลงานจาก: . IF=4.1210000000000004 /h-index=117 Cited=9 Indexed in=Scopus,
52
Mutagenic and antimutagenic effects of the traditional herb used for treating erectile dysfunction, Butea superba Roxb.
Cherdshewasart W, Sutjit W, Pulcharoen K, Chulasiri M. Biosci Biotech Bioch 2010; 74(5): 923-927.
ผลงานจาก: . IF=1.3260000000000001 /h-index=57 Cited=1 Indexed in=ISI-WOS,Scopus
53
Nasal absorption and local tissue reaction of insulin nanocomplexes of trimethyl chitosan derivatives in rats.
Jintapattanakit A, Peungvicha P, Sailasuta A, Kissel T, Junyaprasert VB*. J Pharm Pharmacol 2010; 62(5):583-591.
ผลงานจาก: . IF=1.742 /h-index=56 Cited=5 Indexed in=Scopus,
54
Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: Effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency.
Seetapan N*, Bejrapha P, Srinuanchai W, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U. Drug Dev Ind Pharm 2010; 36(9): 1005-1015.
ผลงานจาก: . IF=0.95999999999999996 /h-index=42 Cited=2 Indexed in=Scopus,
55
Optimization of extracellular lipase production from the biocontrol fungus Nomuraea rileyi.
Supakdamrongkul P, Bhumiratana A, Wiwat C*. Biocontrol Sci Techn 2010; 20(6): 595-604.
ผลงานจาก: . IF=0.68400000000000005 Indexed in=ISI-WOS,
56
Partial depolymerization of pectin by a photochemical reaction.
Burana-osot J, Soonthornchareonnon N, Hosoyama S, Linhardt RJ, Toida T*. Carbohyd Res 2010; 345(9): 1205-1210.
ผลงานจาก: . IF=2.0249999999999999 /h-index=62 Cited=3 Indexed in=Scopus,ISI-WOS
57
Pattern of statins.
Pattanaprateep O, Pongcharoensuk P, Suvanakoot P, Kaojarern S*. J Med Assoc Thai 2010; 93(10): 1223-1231.
ผลงานจาก: . IF=0.16 Indexed in=Scopus,
58
Pectin-based bioadhesive delivery of carbenoxolone sodium for aphthous ulcers in oral cavity.
Wattanakorn N, Asavapichayont P, Nunthanid J, Limmatvapirat S, Sungthongjeen S, Chantasart D, Sriamornsak P*. AAPS PharmSci Tech 2010; 11(2): 743-751.
ผลงานจาก: . IF=1.1899999999999999 /h-index=21 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,Pubmed
59
Phytochemical and antioxidant studies of Laurera benguelensis growing in Thailand.
Manojlovic NT*, Vasiljevic PJ, Gritsanapan W, Supabphol R, Manojlovic I. Biol Res 2010; 43(2): 169-176.
ผลงานจาก: . IF=0.84899999999999998 /h-index=26 Cited=13 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,
60
Protective effect of mangosteen extract against beta-amyloid-induced cytotoxicity, oxidative stress and altered proteome in SK-N-SH cells.
Moongkarndi P, Srisawat C, Saetun P, Jantaravinid J, Peerapittayamongkol C, Soi-Ampornkul R, Junnu S, Sinchaikul S, Chen ST, Charoensilp P, Thongboonkerd V*, Neungton N. J Proteome Res 2010; 9(5): 2076-2086. Apr 9. May 2010: 9(5): 2076-2086.
ผลงานจาก: . IF=5.1319999999999997 /h-index=70 Cited=3 Indexed in=Scopus,Pubmed, ISI-WOS
61
Quantitative analysis and toxicity determination of artifacts originated in a Thai traditional medicine Prasaplai.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W*. Pharm Biol 2010; 48(5): 584-588.
ผลงานจาก: . IF=0.67200000000000004 /h-index=23 Indexed in=Scopus,
62
Rapid analysis of alkylphosphonate drugs by capillary zone electrophoresis using indirect ultraviolet detection.
Prutthiwanasan B, Suntornsuk L.* J Sep Sci. 2010; 33(2):228-234.
ผลงานจาก: . IF=2.5510000000000002 /h-index=54 Cited=2 Indexed in=Scopus,
63
Recent advances of capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis.
Suntornsuk L*. Anal Bioanal Chem 2010; 398(1): 29-52.
ผลงานจาก: . IF=3.48 /h-index=65 Cited=43 Indexed in=Scopus,Pubmed, ISI-WOS,
64
Relationship between the enhancement effects of chemical permeation enhancers on the lipoidal transport pathway across human skin under the symmetric and asymmetric conditions in vitro.
Chantasart D*, Li SK. Pharm Res 2010; 27(9): 1825-1836.
ผลงานจาก: . IF=3.2770000000000001 /h-index=102 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
65
Simultaneous determination of R-(-)-, S-(+)-baclofen and impurity A by electrokinetic chromatography.
Suntornsuk L*, Ployngam S. J Pharmaceut Biomed 2010; 51(3): 541-548.
ผลงานจาก: . IF=2.4529999999999998 /h-index=61 Cited=8 Indexed in=Scopus,ISI-WOS,
66
Study of anti-inflammatory activities of the pure compounds from Andrographis paniculata (burm.f.) Nees and their effects on gene expression.
Parichatikanond W, Suthisisang C*, Dhepakson P, Herunsalee A. Int Immunopharmacol 2010; 10(11): 1361-1373.
ผลงานจาก: . IF=2.214 /h-index=51 Cited=8 Indexed in=Scopus,
67
Synthesis and characterization of bioactive molecules grafted on poly (ɛ-caprolactone) by "click" chemistry.
Suksiriworapong J, Sripha K*, Junyaprasert VB. Polymer 2010; 51(11): 2286-2295.
ผลงานจาก: . IF=3.573 /h-index=122 Cited=7 Indexed in=Scopus,
68
The economic costs of alcohol consumption in Thailand, 2006.
Thavorncharoensap M*, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, Thitiboonsuwan K, Neramitpitagkul P, Chaikledkaew U. BMC Public Health 2010; 10: 323
ผลงานจาก: . IF=2.2229999999999999 /h-index=33 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
69
Treatment costs of pneumonia, meningitis, sepsis, and other diseases among hospitalized children in Viet Nam.
Dang DA, Riewpaiboon A*, Le HT, Kim SA, Nyambat B, Kilgore P. J Health Popul Nutr. 2010; 28(5): 436-442.
ผลงานจาก: . IF=0.85899999999999999 /h-index=22 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS
70
Triazolyl tryptoline derivatives as β-secretase inhibitors.
Jiaranaikulwanitch J, Boonyarat C, Fokin VV, Vajragupta O*. Bioorg Med Chem Lett. 2010: 20(22): 6572-6576.
ผลงานจาก: . IF=2.6499999999999999 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus, Pubmedผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Analysis of ß-carotene in carrot by spectrophotometry.
Karnjanawipagul P, Nittayanuntawech W, Rojsanga P, Suntornsuk L*. Mahidol J Pharm. Sci 2010; 37(1-2): 8-16.
ผลงานจาก: .
2
Budget impact of the thalassemia management under the national health security scheme in Thailand.
Riewpaiboon A*, Bunyadharokul S, Chaikledkaew U, Torcharus K. Mahidol J Pharm. Sci 2010; 37(1-2): 28-39.
ผลงานจาก: .
3
Chaotropic effect in reversed-phase HPLC: A review.
Phechkrajang CM. Mahidol J Pharm. Sci 2010; 37(1-2): 1-7.
ผลงานจาก: .
4
Comparative study of ibuprofen and indomethacin loaded poly(caprolactone) nanoparticle: Physicochemical properties.
Suksiriworaponga J, Sripha K, Kreuterc J, Junyaprasert VB*. Mahidol J Pharm. Sci 2010; 37(1-2): 17-27.
ผลงานจาก: .
5
Susceptibility status of fungal bioburden in Thai traditional medicine.
Wuthi-udomlert M, Saraya S, Eiamratanawong K. Mahidol University J Pharm Sci 2010; 37(3-4), 1-11.
ผลงานจาก: .
6
Treatment for type 2 diabetes: Saxagliptin.
เมธิณี อินทรเทศ, เนติ สุขสมบูรณ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2553; 6(2): 1-7.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
7
การคืนทุนของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานี.
จันทนา พัฒนเภสัช, อาทร ริ้วไพบูลย์, วัชรา ริ้วไพบูลย์, เพ็ญชลี หมื่นพล, สุกัญญา ภัยหลักลี้, ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ, บุญฑริกา ครุฑใจกล้า วารสารวิชาการสาธารณสุข 2010; 19(4): 559-568.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
8
การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองพยาธิสภาพจอประสาทตาจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2.
สุภาพร พรพิเนตพงศ์, บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล, ณธร ชัยยาคุณาพฤกษ์, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์,อัมพร จงเสรีจิตต์ จักษุเวชสาร 2553; 24(1): 10-25.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
9
ต้นทุนต่อหน่วยของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานี.
จันทนา พัฒนเภสัช, อาทร ริ้วไพบูลย์, วัชรา ริ้วไพบูลย์, เพ็ญชลี หมื่นพล, สุกัญญา ภัยหลักลี้, ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ วารสารวิชาการสาธารณสุข 2010; 19(4): 550-558.
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=TCI
10
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2550.
วชิรานี วงศ์ก้อม, คัคนางค์ ไชรศิริ, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2553; 2(Suppl.1): 95-105.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
11
ผลของการเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สภาพมูลและค่าโลหิตวิทยาของสุกรรุ่น.
นิภารัตน์ ศรีธเรศ, เย็นจิต พรหมบุญ, ชิต ศิริวรรณ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2553; 18(3): 39-48. 2010; 18(3): 39-48.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
12
สมุนไพรพื้นบ้านแก้ปวดเมื่อย.
วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2553; 5(1): 1-13.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้