เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2548
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Alginate-based pellets prepared by extrusion/spheronization: II Effect of the amount and type of alginate.
Sriamornsak P, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Puttipipatkhachorn S 8th International Symposium on Agglomeration. Bangkok, Thailand 2005 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
2
Anti-inflammatory activity of Thai Mulberry extracts in mice.
Thongpraditchote S, Luanratana O, Pongpan N, Hanchang W, Wongkrajang Y. Terpnet 2005, Wageningen, The Netherlands p.142 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
3
Antivenom activities against Malayan pit viper venom by Eclipta prostrata.
Pithayanukul P, Laovachirasuwan S, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R. 7th Asia-Pacific Congress on animal, Plant, and Microbial Toxin: Biotoxins and Humanity (Philippines) 2005; D8: 48 ผลงานจาก: .
4
Antivenom potential of ethylacetate extract of Eclipta prostrata against Malayan pit viper venom.
Pithayanukul P, Lapetta B, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R. 7th Asia-Pacific Congress on animal, Plant, and Microbial Toxin: Biotoxins and Humanity (Philippines) 2005; D7: 47 ผลงานจาก: .
5
Comparison of berberine content in the stem extract of Cosinium fenestratum by HPLC and TLC-Densitometry.
Rojsanga P, Suntornsuk L, Gritsanapan W. Proceedings of The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Viet Nam,2005. 2005; 1: 264-271. ผลงานจาก: .
6
Costs of type 2 diabetes patients in Thai government hospitals in 2003.
Pongcharoensuk P, Tantivipanuwong S, Kongsaktrakoon B, Sema-ngern K, Chaikledkaew U, Chaiyakunapruk N 17th Annual Meeting, The Endocrine Society of Thailand 2005, September 22-23: 17 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
7
Diabetic retinopathy modeling: A cost-effectiveness of varying screening intervals in type-2 diabetes mellitus in Thailand.
Pornpinatepong S, Chaiyakunapruk N, Thavorncharoensap M. ISPOR 10th Annual International Meeting,. Washington D.C., USA. 2005 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
8
Effect of phenylpropanolamione alone and in combination with chlorpheniramine on blood pressure in rats.
Sawangdee S, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Kongsaktrakoon B, Suthisisang C. The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences HoChiMinh City, Vietnam (2005) 2005 ผลงานจาก: .
9
Effect of surfactants on the physical and chemical stability of ascorbyl palmitate-loaded NLC system.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Muller RH, Junyaprasert VB. AAPS Annual Meeting and Exposition 2005, 6-10 November 2005, Nashville, Tennessee, USA. 2005 ผลงานจาก: .
10
Effects of Thai medicinal plants on inflammation caused by acne-inducing bacteria.
Surassmo S, Nukoolkarn V, Gritsanapan W, Chomnawang MT The 31st Congress in Science and Technology of Thailand (STT 2005), Nakhon Ratchasima, Thailand, 18-20 October 2005 2005 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
11
Establishment of release model for aqueous NLC dispersions.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Junyaprasert VB, Muller RH The 32nd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, Miami, Florida, USA 2005, June 18-22 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
12
Free radical scavenging activity of Curcuma longa from different locations of Thailand.
Pothirat W, Supabphol R, Brantner AH, Gritsanapan W. Proceedings of The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Viet Nam. 2005; 1: 356-363. ผลงานจาก: .
13
HPTLC method for quantitative analysis of major constituent in antihead-lice Annona squamosa seed preparation.
Intaranongpai J, Gritsanapan W. Proceedings of The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2005 2005; 1: 425-428. ผลงานจาก: .
14
In vitro propagation and conservation of Thai Zingiberaceous medicinal plants.
Prathanturarug S, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Jenjittikul T, Saralamp P XVII International Botanical congress, , Vienna, Austria 2005 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
15
Long term physical stability of Q10-loaded NLC at different storage conditions.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Junyaprasert VB, Muller RH. AAPS Annual Meeting and Exposition 2005, 6-10 November 2005, Nashville, Tennessee, USA. 2005 ผลงานจาก: .
16
Neuronal Nitric Oxide Template: useful for Virtual Screening. .
Vajragupta O, Boonyarat C, Morris GM, Huey R, Li C, Olson AJ. 30th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference, July 2-7, 2005, Budapest, Hungary. FEBS 2005;272(Suppl. 1):431 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
17
Orthosiphon grandiflorus: an alternative for urolithiasis treatment in Thailand (poster presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A 4th IndoChina Conference on Pharmaceutical Sciences. Ho Chiminh City, Vietnam 2005, November 10-13 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
18
Preventive and curative effects of Solanum trilobatum Linn. fruit extracts on acute inflammation in mice.
Hanchang W, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R. The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences HoChiMinh City, Vietnam (2005) 2005 ผลงานจาก: .
19
Production of pellets without microcrystalline cellulose by extrusion/spheronization : Use of chitosan and sodium alginate.
Charoenthai N, Puttipipatkhachorn S, Kleinebudde P. 8th International Symposium on Agglomeration. Bangkok, Thailand 2005,March 16-18 ผลงานจาก: .
20
Protective effects of tannic acid against Naja kaouthia venom activities.
Pithayanukul P, Roenraroengsak P, Bavovada B, Pakmanee N, Suttisri R. 7th Asia-Pacific Congress on animal, Plant, and Microbial Toxin: Biotoxins and Humanity (Philippines) 2005; D6: 47 ผลงานจาก: .
21
Size analysis in gels of nanostructures lipid carriers (NLC®).
Teeranachaideekul V, Souto EB, Junyaprasert VB, Muller RH The 32nd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, Miami, Florida, USA 2005 ผลงานจาก: .
22
Skin permeation of dibucaine-loaded in Brij 97 microemulsions.
Boonme P, Songkro S, Junyaprasert VB. Pharma Indochina IV, 10-13 November 2005, HoChiMinh City, Vietnam. 2005 ผลงานจาก: .
23
Streptozotocin-induced diabetes increases the contribution of endothelium-derived hyperpolarizing factor (EDHF) to endothelium-dependent relaxation of the rat aorta.
Malakul WW, Thirawarapan S, Suvitayavat W, Woodman OL. The 1st International Conference on Frontiers in Vascular Medicine. Monash University, Melbourne, Australia. 26-28 August 2005. (Poster) 2005 ผลงานจาก: .
24
Structure-based design of novel inhibitors of FGFr and VEGFr as anti-angiogenesis agents.
Kammasuda,N, André I, Grierson DS, Vajragupta O. The 7th International Conference on Chemical Structures (ICCS 2004), Noordwijkerhout, The Netherlands. 2005 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
25
The cost-effectiveness of donepezil and rivastigmine in the treatment of alzheimer’s disease in thailand private hospital.
Pattanaprateep O, Phongchareonsuk P, Chaikledkaew U ISPOR 10th Annual International Meeting,. Washington D.C., USA. 2005, May 15-18 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
26
Use of hospital electronic database for drug utilization of diabetic patients at Phrae Hospital.
Semangern K, Pongcharoensuk P, Kongsaktrakoon B, Srinual S, Suttisai S, Ratanasaard S. ประชุมวิชาการประจำปี 2548 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 2005: p5 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
27
Using fluorescence resonance energy transfer to study microemulsions.
Boonme P, Junyaprasert VB, Krauel K, Rades T. APSA Annual Scientific Meeting, 4-7 December 2005, Melbourne, Australia. 2005 ผลงานจาก: .
28
Variation of berberine in the stem extracts of Coscinium fenestratum.
Rojsanga P., Gritsanapan W., Suntornsuk L. International Conference on Promotion and Development of Botanicals with International Coordination,Kolkata, India,2005 2005,p.321-324 ผลงานจาก: .
29
Variation of bioactive components of Zingiber cassumunar rhizome from various locations of Thailand.
Paramapojn S, Tip-pyang S, Gritsanapan W. Proceedings of The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Viet Nam. 2005; 1: 293-300. ผลงานจาก: .
30
ประเมินค่ารักษาพยาบาลผ้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแพร่ปีงบประมาณ 2546 จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์.
เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, ศิริพร ตันติวิภานุวงศ์, บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล, สาธิน ศรีนวล, สุมิตรา สุทธไสย, สมควร รัตนสะอาด ประชุมวิชาการประจำปี 2548 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 2005: p4 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopusผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Biochemical properties and toxicity of proteins from Momordica species cultivated in Thailand.
Prapaitrakul S , Thongpraditchote S ,Wongkrajang Y, Pongpan A , Leelamanit W. The fifth joint seminar natural medicines. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2005) 2005 ผลงานจาก: .
2
Impact of physician-pharmacist collaboration on dyslipidemia management in type 2 diabetic patients. .
Tangjaideeborisut R, Nathisuwan S, Buranaosod S, Suksomboon N, Chulavatnatol S. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “การจัดการระบบยาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย” กรุงเทพฯ วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548. 2005 ผลงานจาก: .
3
Preparation of dihydroartemisinin nanosuspension using co-grinding technique.
Puttipipatkhachorn S. NSTDA Annual Conference 2005, Bangkok 2005 ผลงานจาก: .
4
Quantitative determination of ortho- and meta-tyrosine as the biomarkers of oxidative stress in thalassemic patients by gas chromatography-mass spectrometry (poster presentation).
Matayatsuk C, Poljak A, Bustamante S, Smythe GA, Kalpravidh WK, Sirankapracha P, Fucharoen S and Wilairat P. Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH) Congress IV, May 2005 2005 ผลงานจาก: .
5
Sedative effect and toxicity test of Curcuma zedoaria in mice.
Tidkum J, Peungvicha P, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R. The 34th Annual Physiological Meeting, Chumporn 2005 ผลงานจาก: .
6
Skin permeation of dibucaine-loaded in Brij 97 microemulsions.
Boonme P, Songkro S, Junyaprasert VB. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22, 23 ธันวาคม 2548, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2005 ผลงานจาก: .
7
Toxicological evaluation of Solanum trilobatum Linn. fruit extract.
Thongpraditchote S, Hanchang W, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Atisuk K. The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences HoChiMinh City, Vietnam (2005) 2005 ผลงานจาก: .
8
การวิเคราะห์ยาอิริโทรมัยซินสเตียเรทโดยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี IRPUS 48.
ลีณา สุนทรสุข รัตยา รัตนทวีพลชัย วชิรานี วงศ์ก้อม. เพื่ออุตสาหกรรมและงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนป. ตรี สกว. ครั้งที่ 3 เซ็นทรัลพระราม 2 2005 ผลงานจาก: .
9
ผลการเสริมฟ้าทะลายโจรบดผงและสารสกัดเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ.
ธรรมศาสตร์ ศรีสัตยเสถียร นวลจันทร์ พารักษา นันทวัน บุณยะประภัศร ทวีศักดิ์ ส่งเสริม และอรุณี อิงคากุล การประชุมวิชาการ: สมุนไพรไทย โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์, ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ, 11-12 พฤษภาคม 2548 2548:71-5 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้