ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 1133   โทรสาร :ภาควิชาจุลชีววิทยารับผิดชอบสอนในระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาเภสัชศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 7 คน ซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับ

1. การให้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน การเรียน การสอนด้านจุลชีววิทยา และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางจุลชีววิทยา

2. การวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และใกล้เคียง

3. การบริการด้านการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของยา ผลิตภัณฑ์ยา, อาหาร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และความรู้กับประชาชนทั่วไป


โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 1133   โทรสาร :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020