ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5732,5733   โทรสาร :ภาควิชาชีวเคมีรับผิดชอบในการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยสอนวิชาชีวเคมี (4 หน่วยกิต) ชีวเคมีปฏิบัติการ (1 หน่วยกิต) ในชั้นปีที่ 2 เทอมปลาย และวิชาชีวเคมีคลินิก 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

นอกจากนี้ภาควิชายังเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ ปริญญาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีวเคมี) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5732,5733   โทรสาร :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020