เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

แผนการเรียนปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
วิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕# ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐### ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๐## การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
xxxx xxx$ วิชาศึกษาทั่วไป ๒ (๑-๒-๓)
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๑ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๑๙### ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑)
วทศท ๑๒๒ วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการมีชีวิตที่ดี ๒ (๒-๐-๔)
วทฟส ๑๔๓ ฟิสิกส์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
ภกบภ ๑๐๑ แนะนาวิชาชีพเภสัชกรรม ๒ (๒-๐-๔)
รวมหน่วยกิต ๒๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
วิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖# ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐### ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๐## การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
xxxx xxx$ วิชาศึกษาทั่วไป ๒ (๑-๒-๓)
วทศท ๑๓๒ การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ ๒ (๒-๐-๔)
วทคม ๑๑๙### ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑)
ภกพพ ๑๐๑ เภสัชพฤกษศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)
ภกพพ ๑๑๑ ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑)
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๐)
รวมหน่วยกิต ๒๐
รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้