เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

โอกาสในการประกอบอาชีพ

โอกาสสำหรับเภสัชศาสตรบัณฑิตในการทำงานมีกว้างขวางทั้งในองค์กรรัฐและเอกชน ซึ่งโอกาสที่สำคัญและมั่นคง หมายรวมถึง เภสัชกรประจำโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน (ร้านขายยา) เภสัชอุตสาหการ เภสัชกรตัวแทนการขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา เจ้าหน้าที่รัฐ เภสัชกรนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านขายยา หรืออาจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นบัณฑิตยังสามารถลงมือทำธุรกิจที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง อาหารสุขภาพ เป็นต้น



เภสัชพฤกษศาสตร์

เภสัชอุตสาหการ

เภสัชกรครอบครัว

เภสัชกรนักวิจัย

เภสัชกรชุมชน

เภสัชกรประจำโรงพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้