เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

โอกาสในการประกอบอาชีพ

โอกาสสำหรับเภสัชศาสตรบัณฑิตในการทำงานมีกว้างขวางทั้งในองค์กรรัฐและเอกชน ซึ่งโอกาสที่สำคัญและมั่นคง หมายรวมถึง เภสัชกรประจำโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน (ร้านขายยา) เภสัชอุตสาหการ เภสัชกรตัวแทนการขายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา เจ้าหน้าที่รัฐ เภสัชกรนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านขายยา หรืออาจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นบัณฑิตยังสามารถลงมือทำธุรกิจที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง อาหารสุขภาพ เป็นต้นเภสัชพฤกษศาสตร์

เภสัชอุตสาหการ

เภสัชกรครอบครัว

เภสัชกรนักวิจัย

เภสัชกรชุมชน

เภสัชกรประจำโรงพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้