เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
๒๒๕ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร    
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๘๙ หน่วยกิต

๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

๔๑ หน่วยกิต

๒. กลุ่มวิชาชีพ (วิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน)

๑๔๘ หน่วยกิต

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน (สมรรถนะร่วม)

๙๙

- กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

๑๖

- กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย(การบริบาลทางเภสัชกรรม)

๓๗

- กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ)

๓๗

- ฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ

- โครงการพิเศษ

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

๔๙

- กลุ่มวิชาหลักและวิชาเลือกวิชาชีพ

๒๑

- กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

๒๘
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้