คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมทั้งตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของการรับผู้เข้าศึกษากรณีพิเศษที่ผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว

  1. ผู้สมัครทุกโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง
  4. ไม่มีปัญหาสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางจิตที่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัคร รู้จักอาชีพ “เภสัชกร” ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020