เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการเข้าศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างโอกาสสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการเรียนรู้จากตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Mahidol HIDEF เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents ประกอบด้วย Health Literacy, Internationalization, Digital Literacy, Environmental Literacy และ Financial Literacy

รูปภาพ

  กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 9 (ยา-ศรี-ฟัน)
  วันที่: 18 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 9 (ยา-ศรี-ฟัน)
  วันที่: 18 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 9 (ยา-ศรี-ฟัน)
  วันที่: 18 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 9 (ยา-ศรี-ฟัน)
  วันที่: 18 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 9 (ยา-ศรี-ฟัน)
  วันที่: 18 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 9 (ยา-ศรี-ฟัน)
  วันที่: 18 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้าน้าใจสู่ชุมชน
  วันที่: 25 - 26 มกราคม 2563
  จัดที่: โรงเรียนวัดเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
  มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้าน้าใจสู่ชุมชน
  วันที่: 25 - 26 มกราคม 2563
  จัดที่: โรงเรียนวัดเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
  มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้าน้าใจสู่ชุมชน
  วันที่: 25 - 26 มกราคม 2563
  จัดที่: โรงเรียนวัดเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
  มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้าน้าใจสู่ชุมชน
  วันที่: 25 - 26 มกราคม 2563
  จัดที่: โรงเรียนวัดเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
  มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้าน้าใจสู่ชุมชน
  วันที่: 25 - 26 มกราคม 2563
  จัดที่: โรงเรียนวัดเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
  มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้าน้าใจสู่ชุมชน
  วันที่: 25 - 26 มกราคม 2563
  จัดที่: โรงเรียนวัดเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
  เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน (สานสายใย) ประจาปีการศึกษา 2562
  วันที่: 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
  จัดที่: โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel & Golf จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน (สานสายใย) ประจาปีการศึกษา 2562
  วันที่: 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
  จัดที่: โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel & Golf จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน (สานสายใย) ประจาปีการศึกษา 2562
  วันที่: 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
  จัดที่: โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel & Golf จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน (สานสายใย) ประจาปีการศึกษา 2562
  วันที่: 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
  จัดที่: โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel & Golf จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เปิดบ้านเภสัชมหิดล (OPEN CAPSULE) ครั้งที่ 18
  วันที่: 28 มกราคม 2565
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เปิดบ้านเภสัชมหิดล (OPEN CAPSULE) ครั้งที่ 18
  วันที่: 28 มกราคม 2565
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เปิดบ้านเภสัชมหิดล (OPEN CAPSULE) ครั้งที่ 18
  วันที่: 28 มกราคม 2565
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เปิดบ้านเภสัชมหิดล (OPEN CAPSULE) ครั้งที่ 18
  วันที่: 28 มกราคม 2565
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เปิดบ้านเภสัชมหิดล (OPEN CAPSULE) ครั้งที่ 18
  วันที่: 28 มกราคม 2565
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เปิดบ้านเภสัชมหิดล (OPEN CAPSULE) ครั้งที่ 18
  วันที่: 28 มกราคม 2565
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาภายในสานสัมพันธ์ “Pharmacy game”
  วันที่: 6 มกราคม - 29 มกราคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาภายในสานสัมพันธ์ “Pharmacy game”
  วันที่: 6 มกราคม - 29 มกราคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาภายในสานสัมพันธ์ “Pharmacy game”
  วันที่: 6 มกราคม - 29 มกราคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  กีฬาภายในสานสัมพันธ์ “Pharmacy game”
  วันที่: 6 มกราคม - 29 มกราคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest)
  วันที่: 11 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest)
  วันที่: 11 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest)
  วันที่: 11 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest)
  วันที่: 11 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest)
  วันที่: 11 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest)
  วันที่: 11 มีนาคม 2563
  จัดที่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
  ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565
  วันที่: 22-25 กรกฎาคม 2565
  จัดที่: โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธรรมรังสรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้