หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรม มีเป้าหมายในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีงามในการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพชั้นสูง การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 21st century skill outcomes ในระดับสากล ชั้นปีที่ 1-4 เน้นความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน ชั้นปีที่ 5 และ 6 สามารถเลือกเรียนด้านเภสัชอุตสาหการ (การผลิต ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น ) และด้านบริบาลทางเภสัชกรรม (การดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร้านขายยา งานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น) นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จะได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในแหล่งฝึกงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาระดับแนวหน้าของประเทศ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่เป็นสถานพยาบาลชั้นนำของประเทศรวมถึงร้านยา คุณภาพ การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 225 หน่วยกิต

“ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงาม ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ” -- ปรัชญาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ลักษณะการศึกษา

ในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากนั้นจะย้ายมาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงทพฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) หรือ Doctor of Pharmacy (Pharm.D.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้การศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งด้านพื้นฐานและด้านวิชาชีพ อันจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยบัณฑิตเภสัชศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้เกี่ยวกับสารหรือวัตถุที่นำมาใช้เป็นยาในกลุ่มต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ ทั้งแหล่งที่มา เคมีของยา การออกฤทธิ์ของยา เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศและสากล
  2. มีความสามารถและทักษะในการตั้งตำรับยา การผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ รวมไปถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  3. มีความสามารถและทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ตั้งแต่การประเมินสภาวะของผู้ป่วยเบื้องต้น การค้นหาปัญหาทางยา การแก้ปัญหาทางยา การกำหนดแผนการดูแลผู้ป่วยทางยา การให้คำแนะนำระหว่างการจ่ายยา และการวางระบบยาให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และพอเพียง
  4. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะราย และบุคลากรสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้
  5. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
  6. มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน และการป้องกันโรค
  7. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร (PDF)

การรับเข้าศึกษา

สามารถรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 160 คน โดยแบ่งการรับเป็น 2 ระบบ ได้แก่
  1. โครงการรับตรง กสพท. รับจำนวน 140 คน

  2. ระบบกลาง (Admissions) รับจำนวน 40 คน ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ ระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมทั้ง ตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆของการรับผู้เข้าศึกษากรณีพิเศษที่่ผานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว.. ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม

รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัคร รู้จักอาชีพ “เภสัชกร” ข้อมูลการรับตรง ข้อมูลการรับตรง(มหาวิทยาลัย)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020