เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา


ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา ภกพส ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๒
๒. จำนวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า : ๓-๐-๖ ชั่วโมง/สัปดาห์)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ / หมวดวิชาเฉพาะ / กลุ่มวิชาชีพ
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. ยิ่งรัก บุญดำ
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: yingrak.boo@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. นรรฆวี แสงกลับ
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, E-mail: nakkawee.sae@mahidol.ac.th

อาจารย์ผู้สอน
รศ. ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: penchom.peu@mahidol.ac.th

รศ. ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: wisuda.suv@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. วรวรรณ กิจผาติ
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: worawan.kit@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. นรรฆวี แสงกลับ
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: nakkawee.sae@mahidol.ac.th

อ. ดร. วสุ ศุภรัตนศิทธิ
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: : wasu.sur@mahidol.ac.th

อ. ดร. ยิ่งรัก บุญดำ
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: yingrak.boo@mahidol.ac.th

อ. ดร. ชญานิน กีรติไพบูลย์
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: Chayanin.kir@mahidol.ac.th

ผช. อ. กัลยาณี โตนุ่ม
ภาควิชา สรีรวิทยา
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๘๗๐๓, Email: kanlayanee.ton@mahidol.ac.th
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ : ๒ / ชั้นปีที่ ๒
จำนวนผู้เรียนที่รับได้ : ประมาณ ๑๓๐ คน
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ภกพส ๒๐๑
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
๘. สถานที่เรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้