เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

โอกาสในการฝึกงานต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ออกไปสู่โลกกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมทั้งค้นพบความรู้และประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคมวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย อาทิ การแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม รวมไปถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ ทั้งในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และสาขาเภสัชอุตสาหการ (Pharmaceutical Sciences) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกฝนนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะการทำงานสำหรับโลกในศตวรรษใหม่ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีทุนสนับสนุน (บางส่วน) เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย และ/หรือ คณะฯ กำหนดอีกด้วย


ตัวอย่างมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ อาทิ Chiba University, Kyushu University, Kyoto Pharmaceutical University, Meiji Pharmaceutical University, Nihon Pharmaceutical University, University of Santo Tomas, University of the Philippines, Manila, Hanoi University, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, National University of Singapore, National University of Malaysia, Taylor’s University, Gadjah Mada University, University of Indonesia, University of Kentucky, University of Arizona, University of Illinois, Chicago, West Virginia University เป็นต้น


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพของนักศึกษาในมิติต่างๆ และตอบสนองต่อ Mahidol HIDEF ด้าน Internationalization (ความเป็นนานาชาติ) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน วัฒนธรรม สถาบัน และระบบกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก (Global Citizen and Global Talent) คือ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของโลกที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุขและเข้มแข็ง

รูปภาพ

  International internship at the Institute of Analytical Chemistry, Johannes Kepler University, Linz, Austria
  Period: 6 August 2018 until 7 December 2018
  Students: Ms. Fonthip Thongsombutpanitch and Ms. Kittiya Nopparatrungroj
  International internship at the Institute of Analytical Chemistry, Johannes Kepler University, Linz, Austria
  Period: 6 August 2018 until 7 December 2018
  Students: Ms. Fonthip Thongsombutpanitch and Ms. Kittiya Nopparatrungroj
  International internship at the Institute of Analytical Chemistry, Johannes Kepler University, Linz, Austria
  Period: 6 August 2018 until 7 December 2018
  Students: Ms. Fonthip Thongsombutpanitch and Ms. Kittiya Nopparatrungroj
  International internship at the Institute of Analytical Chemistry, Johannes Kepler University, Linz, Austria
  Period: 6 August 2018 until 7 December 2018
  Students: Ms. Fonthip Thongsombutpanitch and Ms. Kittiya Nopparatrungroj
  International internship at the Institute of Analytical Chemistry, Johannes Kepler University, Linz, Austria
  Period: 5 August 2019 until 6 December 2019
  Student: Mr. Phatharaphisit Suphakijudomkarn
  International internship at the Institute of Analytical Chemistry, Johannes Kepler University, Linz, Austria
  Period: 5 August 2019 until 6 December 2019
  Student: Mr. Phatharaphisit Suphakijudomkarn
  International internship at Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Czech Republic
  Period: 5 August 2019 until 6 December 2019
  Student: Ms. Nichakan Khunkitchai
  International internship at Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Czech Republic
  Period: 5 August 2019 until 6 December 2019
  Student: Ms. Nichakan Khunkitchai
  International internship at School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan
  Period: 18 September 2018 until 8 December 2018
  Students: Ms. Chanikarn Intaranukulkij, Mr. Pornpoj Phruttiwanichakun, Ms. Arocha Ruangsuriyakij, Ms. Ninticha Thavoncharoensub
  International internship at School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan
  Period: 18 September 2018 until 8 December 2018
  Students: Ms. Chanikarn Intaranukulkij, Mr. Pornpoj Phruttiwanichakun, Ms. Arocha Ruangsuriyakij, Ms. Ninticha Thavoncharoensub
  International internship at School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan
  Period: 18 September 2018 until 8 December 2018
  Students: Ms. Chanikarn Intaranukulkij, Mr. Pornpoj Phruttiwanichakun, Ms. Arocha Ruangsuriyakij, Ms. Ninticha Thavoncharoensub
  International internship at School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan
  Period: 18 September 2018 until 8 December 2018
  Students: Ms. Chanikarn Intaranukulkij, Mr. Pornpoj Phruttiwanichakun, Ms. Arocha Ruangsuriyakij, Ms. Ninticha Thavoncharoensub
  International internship at School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan
  Period: 17 September 2019 until 6 December 2019
  Students: Ms. Kotchaporn Lohseethong
  International internship at School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan
  Period: 17 September 2019 until 6 December 2019
  Students: Ms. Kotchaporn Lohseethong
  Exchange students from the Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Philippines completed their professional training program in pharmaceutical biochemistry hosted by our Department of Biochemistry.
  Exchange students from the Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Philippines completed their professional training program in pharmaceutical biochemistry hosted by our Department of Biochemistry.
  Exchange students from partner universities in ASEAN enjoyed their laboratory class conducted by our faculty members.
  Exchange students from partner universities in ASEAN enjoyed their laboratory class conducted by our faculty members.
  A huge gathering of exchange students from ASEAN countries at the Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
  A huge gathering of exchange students from ASEAN countries at the Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
  Our undergraduate students welcomed three Japanese students from the School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University.
  Our undergraduate students welcomed three Japanese students from the School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University.
  Our undergraduate students welcomed Japanese students from the Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University.
  Our undergraduate students welcomed Japanese students from the Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University.
  Our undergraduate students welcomed hosted a welcoming activities for exchange students from ASEAN countries.
  Our undergraduate students welcomed hosted a welcoming activities for exchange students from ASEAN countries.
รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้