หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฉีดวัคซีนบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า สามารถฉีดเร็วหรือช้ากว่ากำหนดได้กี่วัน และถ้าฉีดไม่ตรงตามตารางนัดจะมีผลอย่างไรทั้งฉีดเร็วและช้ากว่ากำหนด ขอบคุณค่ะ

ถามโดย กาแฟ เผยแพร่ตั้งแต่ 04/08/2019-08:26:38 -- 35,449 views
 

คำตอบ

หลักการโดยทั่วไปของการฉีดวัคซีนควรฉีดตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อจะทำให้ได้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มากที่สุด โดยไม่มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนก่อนวันเวลาที่กำหนดเพราะจะทำให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเกิดได้ไม่ดีเท่ากับการฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนดแต่ก็มีคำแนะนำกรณีที่ฉีดวัคซีนหลังจากวันนัดได้ ในกรณีของวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้นไม่ควรเลื่อนนัดใน 3 เข็มแรกเพราะมีความสำคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทันระยะฟักตัวของโรค แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปฉีดวัคซีนสามารถเลื่อนไปหลังจากวันนัดเดิมไม่เกิน 2-3 วันได้ แต่ทั้งนี้ต้องฉีดให้ได้ 3 เข็มภายใน 7 วันหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก ส่วนกรณีวัคซีนบาดทะยักนั้นเข็มที่ 2 สามารถฉีดหลังจากวันนัดได้ 1-2 เดือน และถ้าเป็นเข็มที่ 3 สามารถเลื่อนออกไปได้ 6-12 เดือนทั้งนี้ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่แนะนำให้สามารถเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้แต่ควรที่จะไปฉีดวัคซีนให้ใกล้กับวันที่นัดมากที่สุดเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด Keywords: วัคซีนพิษสุนัขบ้า, วัคซีนบาดทะยัก, ฉีดวัคซีนไม่ตรงเวลา
Reference:
1. Centrals for disease control and prevention. Timing and spacing of immunobiologics. 2019. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.html
2. สุดา พันธุ์รินทร์, ฐานเพชร ตัณฑวิเชียร. แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 และคำถามที่พบบ่อย. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 2561
3. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย. กระทรวงสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: 2559
4. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร. การป้องกันภายหลังสัมผัสโรคบาดทะยัก. จุลสารเสาวภา. 2555;5:01.
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020