หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

duration, onset, potency ของยากลุ่ม NSAIDs แต่ละตัว

ถามโดย หล่อ เผยแพร่ตั้งแต่ 15/05/2019-20:37:19 -- 3,267 views
 

คำตอบ

“onset” เป็นช่วงเวลาหลังจากได้รับยาจนกระทั่งยาเริ่มให้ผลในการบำบัดความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เช่น เริ่มเห็นผลทุเลาอาการปวด (กรณีเป็นยาแก้ปวด) หรือความดันโลหิตเริ่มลดลง (กรณีเป็นยาลดความดันโลหิต) ซึ่งยาส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นาน กล่าวคือประมาณ 30-60 นาที ส่วน “duration” เป็นช่วงเวลาที่ยาแสดงผลในการบำบัดความเจ็บป่วย โดยนับตั้งแต่ยาเริ่มแสดงผลไปจนกระทั่งผลของยาหมดลง หากความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่นั้นยังไม่หาย จำเป็นต้องได้รับยาเข้าไปอีก (ระยะเวลาของ “onset” และ “duration” ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของตัวยา ขนาดยา รูปแบบผลิตภัณฑ์ยา) และ “potency” เป็นความแรงของยาที่แสดงผลในการบำบัดความเจ็บป่วย กรณีที่เป็นยาประเภทเดียวกัน (เช่นเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มเดียวกัน) ยาที่มี potency สูงจะใช้ในขนาดน้อยกว่าชนิดที่มี potency ต่ำ (จึงเปรียบเทียบกันได้จากขนาดยาที่ใช้) ในกรณียากลุ่มอื่นรวมถึงยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSIADs) ก็เช่นเดียวกัน ค่า onset, duration และ potency เป็นค่าเฉพาะสำหรับยาแต่ละชนิด ซึ่งยาในกลุ่ม NSIADs ที่ใช้กันอยู่มีมากกว่า 20 ชนิด จึงขอยกตัวอย่างเพียง 1 ชนิด (ดูแนวทางการค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิง) เช่น ibuprofen ในรูปแบบเม็ดธรรมดา “onset” ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีในกรณีบรรเทาอาการปวด และใช้เวลานานถึง 1 สัปดาห์กรณีลดการอักเสบ ส่วน “duration” อยู่ได้นาน 4-6 ชั่วโมงในกรณีบรรเทาอาการปวด (ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับกรณีลดการอักเสบ) และยา ibuprofen (ขนาดที่ใช้ 400-600 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง) มี potency ต่ำกว่า diclofenac ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม NSAIDs เช่นเดียวกัน (ขนาดที่ใช้ 50 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง) Keywords: onset, duration, potency, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSIADs, ibuprofen, diclofenac, ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
Reference:
1. Chou R, McDonagh MS, Nakamoto E, Griffin J. Analgesics for osteoarthritis: An update of the 2006 comparative effectiveness review. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65641/
2. Onset, peak and duration of common pain medications. https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/provider-portal/QMP/PainMedicationTable.pdf
3. Motrin® product monograph. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00031479.PDF
กล้ามเนื้อและข้อต่อ อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020