หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถให้ยาในกลุ่ม penicillin คู่กับ cephalosporin ได้หรือไม่คะ ในกรณีติดเชื้อเยอะ

ถามโดย Aika เผยแพร่ตั้งแต่ 10/01/2019-18:57:00 -- 2,225 views
 

คำตอบ

ยาในกลุ่ม penicillins และ cephalosporins เป็นยาปฏิชีวนะที่มีโครงสร้างของ beta-lactam เหมือนกัน มีกลไกการออกฤทธิ์ที่เหมือนกันคือยับยั้งกระบวนการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เชื้อมีผนังเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นยาในกลุ่ม penicillins และ cephalosporins โดยทั่วไปจึงไม่ควรใช้ร่วมกัน เนื่องจากมีกลไกการออกฤทธิ์ที่เหมือนกันและครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียได้ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาเหล่านี้จะมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกันแต่รูปแบบในการจับกับ penicillin-binding proteins (โปรตีนที่จำเป็นในการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย) มีความแตกต่างกันได้ จึงอาจช่วยเสริมฤทธิ์กัน และอาจให้ประโยชน์ในกรณีของการติดเชื้อรุนแรงที่ไม่อาจควบคุมด้วยยาเพียงชนิดเดียวในขนาดสูง ได้มีการศึกษาและรายงานถึงประสิทธิภาพของยาในกลุ่ม beta-lactams เมื่อใช้ร่วมกันในการรักษาโรคติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งรวมถึงการใช้ ampicillin (ยาในกลุ่ม penicillins) ร่วมกับ ceftriaxone (ยาในกลุ่ม cephalosporins) ในการรักษา Enterococcus faecalis (อ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิง 4 และ 5) Keywords: penicillins, cephalosporins, กลไกการออกฤทธิ์
Reference:
1. ปรีชา มนทกานติกุล. ยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Therapeutic review of cephalosporins). 2549. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaihp.org/index.php?option= other_detail&lang=th&id=15&sub=26.
2. Letourneau AR, Hooper DC, Bloom A. Penicillin, antistaphylococcal penicillins, and broad-spectrum penicillins. 2017. Available from: https://www.uptodate.com/contents/penicillin-antistaphylococcal-penicillins-and-broad-spectrum penicillins?.
3. Kong KF, Schneper L, Mathee K. Beta‐lactam antibiotics: from antibiosis to resistance and bacteriology. APMIS 2010;118:1-36.
4. Fernández-Hidalgo N, Almirante B, Gavaldà J, Gurgui M, Peña C, de Alarcón A, et al. Ampicillin plus ceftriaxone is as effective as ampicillin plus gentamicin for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis. Clin Infect Dis 2013;56:1261-8.
5. Jiao Y, Moya B, Chen MJ, Zavascki AP, Tsai H, Tao X, et al. Comparable efficacy and better safety of double β-lactam combination therapy versus β‑lactam plus aminoglycoside in gram-negative bacteria in randomized, controlled trials. Antimicrob Agents Chemother 2019. doi: 10.1128/AAC.00425-19.
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020