หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากได้reference ว่าทำไมโรงพาบาลเลือกให้cef-3 แบบ iv dripที่ขนาด 2 gmในผู้ป่วยในมากกว่า การให้ iv push และในขนาดที่น้อยกว่า 2 gm ควรให้แบบไหนดีกว่า

ถามโดย น้ำ เผยแพร่ตั้งแต่ 16/07/2013-10:45:54 -- 12,348 views
 

คำตอบ

ยาปฏิชีวนะ cephalosporin รุ่นที่สาม (third generation cephalosporin) เช่น ceftriaxone ตามข้อมูลจากผู้ผลิตยาฉีด ceftriaxone แนะนำให้บริหารยาทางหลอดเลือดแบบ intravenous drip (IV infusion) อย่างน้อย 30 นาที หรือทางกล้ามเนื้อ ในด้านประสิทธิผล Roberts J.A. และคณะ ได้ทำการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม โดยสุ่มแบ่งคนไข้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับ ceftriaxone แบบ IV infusion และกลุ่มที่ได้รับ ceftriaxone แบบ IV bolus พบว่าคนไข้ที่ได้รับยาติดต่อกันอย่างน้อย 4 วัน ที่ได้รับการบริหารยาด้วย IV infusion มี Clinical cure และ Proven bacterial eradication สูงกว่ากลุ่มที่บริหารยาแบบ IV bolus ในด้านความปลอดภัย การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารยาทั้งสองแบบ ต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 16 ปี พบว่ากลุ่มที่บริหารยา ceftriaxone แบบ IV bolus มีอุบัติการณ์การเกิดนิ่วในถุงน้ำดีสูงกว่ากลุ่มที่บริหารยาแบบ IV infusion จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าการบริหารยา ceftriaxone แบบ IV infusion มีความเหมาะสม ทั้งในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยมากกว่าการบริหารยาแบบ IV bolus นอกจากนั้น ยาขนาด 2 g ต้องใช้ตัวทำละลาย 20-40 mL ซึ่งเป็นปริมาณที่สูง ไม่สามารถบริหารแบบ IV bolus ได้ จึงต้องบริหารแบบ IV infusion ส่วนในขนาดที่น้อยกว่า 2 g เช่น ceftriaxone 1 g ต้องใช้ตัวทำละลาย 10-20 mL ก็เป็นปริมาณที่ควรบริหารแบบ IV infusion เช่นเดียวกัน แต่หากจำเป็นต้องบริหารแบบ IV bolus ควรฉีดช้าๆ 5-10 นาที Key words: third generation cephalosporin, ceftriaxone, administration, intravenous, infusion, bolus

Reference:
1. Ceftriaxone official FDA information [Online: http://www.drugs.com/pro/ceftriaxone.html] cited on July 6, 2013.
2. Ceftriaxone powder for injection PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER
3. Dinleyici E.G. et. al. (2010) Ceftriaxone-associated cholelithiasis: 30 min drip infusion versus bolus injection. Pediatrics International. 52, 890.
4. Roberts J.A. et. al. (2007) Is continuous infusion ceftriaxone better than once-a-day dosing in intensive

Keywords:
-

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020