หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่าถ้าเราต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษามะเร็ง ที่กำลังอยู่ใน phase III จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย ต้นน้ำ เผยแพร่ตั้งแต่ 18/11/2010-13:55:01 -- 2,660 views
 

คำตอบ

นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูล online ได้ 2 ทาง คือ 1. เข้าไปทื่ website http://www.clinicaltrials.gov/ ซึ่งเป็น website ของหน่วยงานที่ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะยามะเร็ง website นี้สามารถเข้าผ่านทาง Pubmed และไปที่หัวข้อ clinical trial ได้ ในการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาสามารถใส่คำสำคัญลงไปในช่อง search และข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวก็จะปรากฏออกมา เมื่อคลิกเข้าไปยังหัวข้องานวิจัยที่สนใจ ก็จะพบรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ เช่น จุดประสงค์ของงานวิจัย เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วย รูปแบบและวิธีดำเนินงานวิจัย รวมถึง clinical study phase ด้วย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม website นี้ครอบคลุมเฉพาะงานวิจัยที่ลงทะเบียนเข้ามาเท่านั้น 2. สืบค้นบทความวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยโดยผ่านฐานข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือ เช่น Pubmed, Science Direct เป็นต้น เนื่องจากในบางครั้งผู้วิจัยบางรายอาจเขียนรายงานการวิจัยเมื่อทำการวิจัยไปได้สักระยะหนึ่ง เรียกว่า interim report นอกจากนี้ จะมีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยของบริษัทผู้ผลิต ไม่สามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูลใด ๆ ได้ ต้องติดต่อกับทางบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
Reference:
-
มะเร็ง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020