หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่าการไปพบหมอที่คลีนิกและหมอจ่ายยาให้โดยที่ไม่มีชื่อยากำกับ เป็นอันตรายหรือไม่ การกระทำลักษณะนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ ที่ขวดยามีแต่ฉลากยาของคลีนิก แนะนำวิธีรับประทาน บอกสรรพคุณ แต่ไม่มีชื่อยา

ถามโดย ละอองดาว เผยแพร่ตั้งแต่ 23/07/2010-14:22:28 -- 3,377 views
 

คำตอบ

จากกฎหมายในปัจจุบัน ยังไม่มีการกำหนดวิธีการเขียนฉลากยา หรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องระบุไว้ในฉลากยาในการจ่ายยาจากคลินิกอย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่าว ผู้ป่วยสามารถสอบถามชื่อยา รวมถึงข้อบ่งใช้ ข้อมูลทางยาต่างๆ จากแพทย์ที่ทำการรักษาได้ เนื่องจากจากคำประกาศสิทธิของผู้ป่วย มีการระบุว่าผู้ป่วยที่มาขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และนอกจากนี้หากผู้ป่วยมียาเดิมที่ต้องมีการใช้อยู่เป็นประจำ โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยา ควรแจ้งแก่แพทย์ผู้ทำการรักษา หรือการนำถุงยาที่ใช้ประจำไปที่คลินิกทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ จากการใช้ยา เช่น การใช้ยาที่มีข้อห้ามใช้ในโรคต่างๆ การสั่งใช้ยาซ้ำซ้อน หรือการเกิดปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยา โดยทางที่ดีที่สุด ผู้ป่วยควรทำการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งเดียวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากข้อมูลประวัติต่างๆ ของผู้ป่วยจะได้รับการบันทึก และแพทย์ผู้ทำการรักษาแต่ละแผนกจะมีข้อมูลผู้ป่วยและให้การรักษาอย่างปลอดภัยได้ค่ะ
Reference:
ฝ่ายวิเคราะห์และประชาสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ. คำประกาศสิทธิผู้ป่วย. Available at : http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=4910. Accessed July 28, 2010.
อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020