หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 83

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(1) ม.ค.-มี.ค. 2563 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • การหักแบ่งยาเม็ด (Tablet splitting): ทฤษฎีพื้นฐานและข้อพิจารณาสำหรับยารักษา COVID-19
การศึกษาต่อเนื่อง
  • การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
    รหัส 1002-1-000-005-04-2563 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 7/4/2564
  • Overview of Novel Coronavirus for Pharmacists
    รหัส 1002-1-000-006-04-2563 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 8/4/2564
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020