หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 80

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(2) เม.ย.-มิ.ย. 2562 ฉบับที่ 80

บทความพิเศษ
  • บทบาทของเภสัชกรกับระบบสนับสนุน การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • New Antibacterial Agents in Thailand
  • Vancomycin Resistant Gram-Positive Bacteria

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล