หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 80

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(2) เม.ย.-มิ.ย. 2562 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • บทบาทของเภสัชกรกับระบบสนับสนุน การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • New Antibacterial Agents in Thailand
    รหัส 1002-1-000-015-10-2562 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 15/10/2563
  • Vancomycin Resistant Gram-Positive Bacteria
    รหัส 1002-1-000-016-10-2562 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 17/10/2563
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020