ผลงานของ อ.ประดิษฐ์

ผลงานสำคัญที่ผ่านมาของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร
คุณูปการของครูประดิษฐ์ต่อการพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยา
การพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยาเป็นเรื่องสำคัญในระดับชาติและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เนื่องจากยาเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ในอดีต ประเทศไทยต้องนำเข้ายาจากต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากการผลิตในประเทศเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและยังมีกำลังการผลิตที่น้อย ผลการวิจัยเรื่อง “เภสัช...
359   83 อ่านต่อ
คณะใหม่ หลักสูตรใหม่ เภสัชกรรมคลินิก
เมื่อครูประดิษฐ์ หุตางกูร ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ คณะที่สองของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511 นั้น หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของครู ดังที่ครูเคยกล่าวไว้ว่า “เภสัชกรควรมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ และพยาบาล เภสัชกรควรมีความสามารถทบทวนและติดตามก...
353   82 อ่านต่อ
การก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 ในระยะแรกๆ ยังมีผู้เข้าศึกษาค่อนข้างน้อย ในระยะ 25 ปีแรกอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าล้มลุกคลุกคลาน มีนักเรียนบ้างไม่มีบ้างสลับกันอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากขาดผู้สนใจรับผิดชอบโดยตรง อาจารย์ไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่เรียนของตัวเอง ไม่มีกฎหมายคุ้มครองวิชา...
495   82 อ่านต่อ
ครูประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้สร้างต้นแบบร้านยาประจำคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
เมื่อกว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา คงไม่มีใครนึกว่า คณะเภสัชศาสตร์จะมีร้านยาเป็นหน่วยงานหนึ่ง แต่ครูประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านคิดและทำให้เกิดร้านยาขึ้น ท่ามกลางข้อจำกัดของการเป็นสถานศึกษาของทางราชการที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร “ตึกหาไม่ยากแต่ที่ดินหายาก”...
362   80 อ่านต่อ
คุณูปการของครูประดิษฐ์ในการพัฒนาสมุนไพรไทย
ครูประดิษฐ์ หุตางกูร ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรในการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับประชาชนทั่วไป จึงได้วางรากฐานการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของคณะฯ ท่านได้ริเริ่ม“โครงการมาตรฐานสมุนไพร” ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2523 ซึ่งดำเนินการโดยอาจารย์จากภาควิชาที่เกี่ยวข้องได้...
538   80 อ่านต่อ
คุณูปการของครูประดิษฐ์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
ย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2501 ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ได้มีการเชิญชวนชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรคด้วย ขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ครูประดิษฐ์ หุตางกูร ได้เดินทางกลับจากการศึกษาต่อทางด้านเภสัชอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐอ...
566   81 อ่านต่อ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา