หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมผู้ที่มีประวัติใช้ยา sertraline ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ถาวร ถึงแม้จะหยุดยาไปนานแล้วก็ตาม อยากทราบว่ากลไกของยา sertraline เกี่ยวข้องยังไงกับการที่ทำให้ผู้บริจาคไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ถาวร

ถามโดย Napak A. เผยแพร่ตั้งแต่ 25/03/2020-14:52:37 -- 3,711 views
 

คำตอบ

ยาเซอร์ทราลีน (sertraline) เป็นยาต้านซึมเศร้า (antidepressants) นำมาใช้รักษาภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และอาการทางจิตเภท จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตที่ใช้ยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2552 ได้มีเกณฑ์พิจารณาสภาพความเจ็บป่วยของผู้บริจาคโลหิต หากมีความผิดปกติเหล่านี้ ได้แก่ ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า อาการทางจิตเภท โดยพิจารณาจากยาที่ใช้รักษาซึ่งรวมถึงยาเซอร์ทราลีนด้วย จะไม่สามารถเป็นผู้บริจาคเลือดได้ถาวร และหากพิจารณาจากคุณสมบัติของยาเซอร์ทราลีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด จะต้องหยุดยานี้นานไม่น้อยกว่า 6 วันจึงปลอดจากฤทธิ์ดังกล่าว (ยานี้มีเวลาครึ่งชีวิต 24-26 ชั่วโมง) ช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้โรคกำเริบ Keywords: sertraline, antidepressants, ยาต้านซึมเศร้า, บริจาคโลหิต
Reference:
1. Micromedex® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2009. Micromedex® Healthcare Series, Sertraline. Available from: http://www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view.
2. พนาวรรณ คุณติสุขและตรึงตรา ลีลารังสรรค์. การใช้ยาของผู้บริจาคโลหิต (medication by blood donors). วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2552;19(4):249-70.
3. Halperin D, Reber G. Influence of antidepressants on hemostasis. Dialogues Clin Neurosci 2007;9(1):47-59..
ระบบประสาท อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020