หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ป่วยเป็น TVD เคยทำ stent 1 เส้นมา 6 เดือนก่อน ปกติได้รับยา Aspirin (81) 1x1 pc Clopidogrel (75)1x1 pc Enalapril (5) 1x2 pc Metoprolol (100) 1/2x2 pc Simvastatin (20) 2xhs Omeprazole (20) 1x1 ac ISDN SL (5) 1 tab prn แต่มาโรงพยาบาลด้วยอาการ Arterial occlusion แต่แพทย์สั่งไม่ได้ให้ simvastatin ต่อ ถามว่ามีผลกับคนไข้หรือไม่ อย่างไร ผู้ป่วยที่ใส่ stent ควรได้รับยาอะไรบ้างครับ

ถามโดย 1334 เผยแพร่ตั้งแต่ 26/04/2014-16:57:25 -- 2,301 views
 

คำตอบ

จากข้อมูลไม่พบว่า simvastatin มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ arterial occlusion หรือ acute coronary syndrome แต่การที่แพทย์ไม่ได้สั่งยาดังกล่าวในผู้ป่วยรายนี้อาจเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น ผู้ป่วยมีระดับไขมันที่แพทย์พิจารณาแล้วเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา มีการทำงานของตับผิดปกติหรือมีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับที่ผิดปกติ ผู้ป่วยปฏิเสธ หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดในการสั่งยาก็ได้ ดังนั้นในกรณีดังกล่าวแนะนำให้นักศึกษาปรึกษาแพทย์เพื่อขอทราบสาเหตุในรายละเอียดที่แน่ชัด หรือพิจารณาจากบันทึกข้อมูลการรักษาอย่างละเอียด และการจะพิจารณาว่าการหยุดยามีผลอย่างไรกับผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องทราบให้แน่ชัดก่อนว่าผู้ป่วยไม่ได้รับยาเนื่องด้วยสาเหตุอะไร ซึ่งในขณะนี้ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตอบประเด็นดังกล่าว สำหรับยาที่ควรได้รับในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ percutaneous coronary intervention (PCI) กรณี maintenance therapy ขึ้นกับชนิดของ acute coronary syndrome และประเภทของ stent ที่ใช้ เช่น ให้ aspirin 81 มก./วัน รับประทานไปตลอดชีวิต โดยร่วมกับ antiplatelet อื่น เช่น clopidogrel 75 มก./วัน หรือ prasugrel 10 มก./วัน ระยะเวลาการใช้ antiplatelet ร่วมกัน 2 ชนิด (dual antiplatelet) ขึ้นกับประเภทของ stent ส่วนยาตัวอื่นๆ ที่ให้สำหรับ maintenance therapy เช่น beta-blockers, renin-angiotensin aldosterone system inhibitors (ACEI หรือ ARB), calcium channel blockers, nitrates, ยารักษาภาวะไขมันในเลือสูง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะโรคหรือภาวะร่วมอย่างอื่นของผู้ป่วย Key words: stent, antiplatelet, acute coronary syndrome
Reference:
1. American College of Cardiology Foundation and American Heart Association. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2013;61(4):e78-e140
2. American College of Cardiology Foundation and American Heart Association. 2012 ACCF/AHA Focused Update Incorporated Into the ACCF/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non–ST-Elevation Myocardial Infarction. Circulation 2013;127(23):e663-828
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020