หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การออกฤทธิ์ของ Levophed กับ Dopamine ต่างกันอย่างไรครับ

ถามโดย Ronn เผยแพร่ตั้งแต่ 22/05/2014-21:05:48 -- 59,316 views
 

คำตอบ

Levophed® เป็นชื่อการค้าของยา norepinephrine ใน sympathetic nervous system สาร dopamine เป็นสารตั้งต้นของ noradrenaline (หรือ norepinephrine) ยา norepinephrine และ dopamine มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มระดับความดันโลหิต (vasopressor agents) มีข้อบ่งใช้ในการรักษา cardiogenic shock, septic shock, adjunct cardiac arrest นอกจากนี้ dopamine ยังช่วยรักษาภาวะ heart failure ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่ายา dopamine และ norepinephrine มีผลต่อ alpha-adrenergic และ beta-adrenergic receptor แต่ในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยา dopamine ยังมีผลกระตุ้น dopaminergic receptor ด้วย การแสดงฤทธิ์ของ dopamine ต่อ receptor ชนิดต่างๆ นั้นขึ้นกับขนาดยา กล่าวคือ ผลต่อ dopaminergic (D1 และ D2) receptor เกิดในขนาดต่ำ (0.5-3 ไมโครกรัม/กก./นาที) ผลต่อ beta 1-adrenergic receptor เกิดในขนาดปานกลาง (3-10 ไมโครกรัม/กก./นาที) และผลต่อ alpha 1-adrenergic receptor เกิดในขนาดสูง (10-20 ไมโครกรัม/กก./นาที) ข้อมูลการศึกษาทางคลินิก พบการศึกษาแบบ meta-analysis ซึ่งได้รวบรวม randomized controlled trial และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ vasopressors แต่ละชนิดในการรักษา hypotensive shock ผลการศึกษาพบว่า mortality rate ของผู้ป่วยเมื่อได้รับยา norepinephrine เปรียบเทียบกับ dopamine ไม่มีความแตกต่างกัน RR 0.95 (95% CI 0.87-1.03) แต่ผู้ป่วยที่ได้รับ norepinephrine จะเกิด arrhythmias น้อยกว่า dopamine RR 0.43 (95% CI 0.26 to 0.69) นอกจากนี้ก่อนหน้านี้เชื่อว่ายา dopamine ในขนาดต่ำๆ จะมีผลปกป้องไตได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เพิ่ม renal blood flow แต่การศึกษาแบบ randomized controlled trial แสดงให้เห็นว่า dopamine ในขนาดต่ำไม่ได้มีผลป้องกัน renal failure เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก แต่อาจช่วยเพิ่ม urine output ได้ Keywords: dopamine, Levophed, norepinephrine
Reference:
Friedrich JO, Adhikari N, Herridge MS, Beyene J. Meta-analysis: low-dose dopamine increases urine output but does not prevent renal dysfunction or death. Ann Intern Med. 2005; 142(7): 510-24.
1. Havel C, Arrich J, Losert H, Gamper G, Müllner M, Herkner H. Vasopressors for hypotensive shock. Cochrane Database Syst Rev 2011 11; (5): 1-56.
2. Garg S, Singhal S, Sharma P, Jha AA. Inotropes and vasopressors review of physiology and clinical use. J Pulmon Resp Med 2012, 2:128. doi:10.4172/2161-105X.1000128
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020