หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ยา gentamycin ในเด็กควรระวัง monitor อะไรบ้างคะ

ถามโดย แหม่ม เผยแพร่ตั้งแต่ 10/03/2011-10:16:03 -- 16,956 views
 

คำตอบ

ผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับไตจากการใช้ยา gentamicin คือ การเกิด nephrotoxicity โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดสูงหรือได้รับเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นการปรับขนาดยาตาม creatinine clearance ของผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องจำเป็น สำหรับสิ่งที่ควรเฝ้าระวังจากการใช้ยา gentamicin คือ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจ renal function tests, blood urea nitrogen (BUN) และ serum creatinine ร่วมกับติดตามระดับ calcium, magnesium, potassium และ sodiumในเลือด นอกจากนั้นควรทำ urine analysis เพื่อดูเรื่องของการเกิด proteinuria ร่วมด้วย สำหรับผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น otoxicity อาการที่พบ ได้แก่ อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน ได้ยินเสียงอื้อในหู หรือ การไม่ได้ยินเสียง จึงอาจมีการตรวจร่างกายเพื่อประเมินการเกิดอาการดังกล่าว หากเกิดอาการดังกล่าวควรปรับขนาดยาหรือหยุดยา gentamicin ผลข้างเคียงอีกอย่างที่พบได้ไม่บ่อยแต่มีความสำคัญ คือ neuromuscular blocking effect โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่ม neuromuscular blocking agents เช่น Vecuronium

Reference:
1. Gentamicin. In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2011 Feb 25. Available from: MICROMEDEX® 2.0 Healthcare Series; 2011. [cited 2011 May 10].
2. Gentamicin Pediatric Drug Center. Gentamicin Pediatric Drug Description. 2010;[1 screens]. Avaliable at: http://www.rxlist.com/gentamicin-pediatric-drug.htm Accessed May 10, 2011.

Keywords:
-

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020