หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ISMN ไม่แตกต่างกับยาหลอกเมื่อให้ร่วมกับ propanolol ป้องกัน variceal bleeding

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 7,469 ครั้ง
 
Variceal bleeding เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในโรคตับแข็ง (cirrhosis) และโรคความดันโลหิตสูงที่หลอดเลือดตับ (portal hypertension) เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด nonselective -blocker, propranolol, ถูกนำมาใช้ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวในผู้ป่วยโรคตับแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลด portal pressure ลง การศึกษาก่อนหน้านี้รายงานว่าพบความสัมพันธ์ระหว่าง ISMN (isosorbide-s-mononitrate) กับ -blocker ในการลด portal pressure

Garcia-Pagan IC และคณะ จึงทำการศึกษาเปรียบเทียบการให้ propranolol ร่วมกับ ISMN และการให้ propranolol เดี่ยว ๆ (propranolol + placebo) ในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มี gastroesophageal varices 349 ราย ในสเปน เป็นระยะเวลา 12 เดือน, randomized double-blind ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม propranolol + ISMN (n=175) และกลุ่ม propranolol + placebo (n=174) ใน actuarial probability ในการเกิด first variceal bleeding รวมทั้งการเกิด first variceal bleeding ในผู้ป่วยที่มี varice ขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 mm) ของทั้งสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างเช่นกัน แต่มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้แก่ อาการปวดหัว, ผลจากการหยุดยาในกลุ่ม propranolol + ISMN แตกต่างจากกลุ่ม propranolol + placebo อย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01, p < 0.05 ตามลำดับ)

อย่างไรก็ตามทีมผู้ทำการศึกษาสรุปถึง propranolol เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกัน first variceal bleeding แม้ว่าการให้ ISMN ร่วมด้วยไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว แต่การใช้ combination propranolol + ISMN ในระยะยาวไม่พบว่า ลดการทำงานของไต, ทำให้อาการท้องมาน (ascite) แย่ลง หรือเพิ่มอัตราการตาย ซึ่งผลดีเหล่านี้อาจเป็นการรักษาทางเลือกสำหรับภาวะคลินิกอื่น ๆ ที่พบความเสี่ยงสูงต่อ bleeding

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้