หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรค G6PD นี้ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือเปล่าครับ

ถามโดย ซี เผยแพร่ตั้งแต่ 07/10/2013-22:56:40 -- 6,982 views
 

คำตอบ

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G-6-PD) เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งในกระบวนการ glucose metabolism ภาวะพร่อง G-6-PD ทำให้พลังงานในเม็ดเลือดแดงลดลง และทำให้เกิดภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกได้ ซึ่งภาวะพร่อง G-6-PD เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อหรือแม่หรือทั้งสองคนมาสู่ลูก โดยยีนที่ควบคุม G-6-PD อยู่บน X chromosome • ผู้ที่เป็นโรคหรือมีภาวะพร่อง G-6-PD จะพบในเพศชายที่เป็น hemizygous ส่วนเพศหญิงจะต้องเป็น homozygote • ผู้ที่เป็น carrier (heterozygote) คือเพศหญิงที่มียีน G-6-PD เป็น hemizygous โดยจะถ่ายทอดภาวะนี้ไปให้บุตรชายทำให้พบภาวะบกพร่อง G-6-PD ในบุตรชายได้ร้อยละ 50 ส่วนบุตรหญิงที่บิดาเป็นปกติจะเป็น carrier แบบมารดาได้ร้อยละ 50 และบุตรหญิงที่รับยีนผิดปกติ (G-6-PD gene) มาจากทั้งบิดาและมารดา (homozygote) จะเกิดภาวะพร่อง G-6-PD Key words: G-6-PD, Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Hereditary transmission, ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Reference:
1. Beutler E. Genetics of Glucose-6-Phosphate dehydrogenase deficiency. Semin Hematol 1990; 27: 137.
2. กิตติ ต่อจรัส. of Glucose-6-Phosphate dehydrogenase deficiency. ใน: วิชัย ประยูรวิวัฒน์, แสงสุรีย์ จูฑา, ถนอมศรี ศรีชัยกุล.(บรรณาธิการ) ตำราโลหิตวิทยา การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: นำอักษรการพิมพ์; 2550. หน้า 271-275.
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020