หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ E7

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 23 ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 (E-Book)

การศึกษาต่อเนื่อง
  • ผลของโรคร่วม เภสัชวิทยา และอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Comorbidities, pharmacology and drug-drug interactions in patients with COVID-19)
    รหัส 1002-1-000-011-07-2564 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 8/7/2565 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020