หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าลืมฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2 ประมาณ 23 วัน สามารถฉีดต่อได้เลยหรือต้องเริ่มใหม่คะ

ถามโดย PF เผยแพร่ตั้งแต่ 03/06/2019-13:52:35 -- 5,518 views
 

คำตอบ

วัคซีน HPV เป็นวัคซีนที่ฉีดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากไวรัสชนิด human papillomavirus (HPV) บางสายพันธุ์ที่มักเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว วัคซีน HPV ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนั้นใช้กับผู้ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป โดยให้ฉีดวัคซีน 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละชื่อการค้ามีข้อแนะนำเรื่องระยะเวลาที่ฉีดแตกต่างกันไป ควรฉีดตามระยะเวลาที่แนะนำไว้ (หากเป็นชนิด Cervarix ให้ฉีดที่เวลา 0, 1 และ 6 เดือน หากเป็นชนิด Gardasil ให้ฉีดที่เวลา 0, 2 และ 6 เดือน) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฉีดวัคซีนคลาดเคลื่อนไปจากที่กล่าวข้างต้นมีข้อแนะนำไว้ดังนี้ หากเป็น Cervarix การฉีดครั้งที่ 2 ควรให้อยู่ในช่วง 1-2.5 เดือนนับจากการฉีดครั้งแรกและฉีดครั้งที่ 3 ให้อยู่ในช่วง 5-12 เดือนนับจากการฉีดครั้งแรก หากเป็น Gardasil การฉีดครั้งที่ 2 ควรห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1 เดือนและฉีดครั้งที่ 3 ให้ห่างจากครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ทั้งนี้ต้องฉีดครบ 3 ครั้งภายใน 1 ปี ในกรณีที่เป็นเด็กนอกจากการฉีด 3 ครั้งดังกล่าวข้างต้นแล้วอาจเลือกการฉีดเพียง 2 ครั้งก็ได้ หากเป็น Cervarix ระบุไว้ที่เด็กอายุ 9-14 ปี โดยให้ฉีดครั้งสองห่างจากครั้งแรก 5-13 เดือน (เวลาใดก็ได้ในช่วงนี้) หากเป็น Gardasil ระบุไว้ที่เด็กอายุ 9-13 ปี โดยให้ฉีดครั้งสองห่างจากครั้งแรก 6 เดือนหรือ 12 เดือนก็ได้ ดังนั้นหากผู้ที่ได้รับวัคซีนลืมฉีดเข็มที่ 2 เพียง 23 วันตามที่ถามมานั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อการค้าใด สามารถฉีดวัคซีนต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ Keywords: วัคซีน, human papillomavirus, HPV, โรคมะเร็งปากมดลูก
Reference:
1. Cervarix® product information. http://www.korathealth.com/cdckorat/UserFiles/files/Cervarix.pdf
2. Gradasil® product information. http://www.korathealth.com/cdckorat/UserFiles/files/Gardasil%20112013%20Thai.pdf
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020