หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ป่วยมี U/D HT, old CVA, AF ซึ่ง HT ตอนแรกใช้ amol+enalapril พอมาเป็น stroke ใช้ metoprolol tartrate แล้วเป็น AF on warfarin แล้วเปลี่ยนมาใช้ carvediol และก็เปลี่ยนกลับมาใช้ metoprolol อยากรู้ว่า beta blocker ตัวไหนที่จะเลือกใช้ตัวแรกคะ

ถามโดย คนดี เผยแพร่ตั้งแต่ 21/03/2024-19:20:34 -- 448 views
 

คำตอบ

ผู้ป่วยเป็นโรคที่มีความซับซ้อนสูง เนื่องจากมีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว และอาจมีภาวะโรคร่วมอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมา ตลอดจนการดำเนินของโรคยังไม่อยู่ในระยะคงที่ (stable) รวมถึงมีการใช้ยา warfarin ซึ่งต้องระมัดระวังการเกิดอันตรกิริยากับยาอื่น [1,2] สำหรับยากลุ่ม beta-blockers ได้รับการอนุมัติในหลายข้อบ่งใช้ของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ยกตัวอย่างเช่น ภาวะหัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) ความดันโลหิตสูง (hypertension) กล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) หัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmias) โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) เป็นต้น การพิจารณาเลือกใช้ยากลุ่ม beta-blockers จำเป็นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยของผู้ป่วยเฉพาะรายร่วมด้วย ได้แก่ ข้อบ่งใช้ของยา ประวัติการได้รับยาทั้งหมด โรคร่วม สภาวะการทำงานของตับและไต ยาอื่นที่ใช้ร่วม ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรระวังในผู้ป่วยแต่ละราย เป็นต้น [3,4 ] ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวของผู้ป่วยรายนั้นที่ทราบประวัติการรักษา ผลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย สาเหตุของการปรับเปลี่ยนยา และทราบประวัติการได้รับยาทั้งหมดของผู้ป่วย เพื่อพิจารณาเลือกใช้ยาที่เหมาะสมทั้งทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยรายนั้น

Reference:
1. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, Benjamin EJ, Chyou JY, Cronin EM, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2024;149(1):e1-e156.
2. Warfarin. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2024 [cited 2024 Mar 9]. Available from: https://www-micromedexsolutions-com.ejournal.mahidol.ac.th/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#
3. Farzam K, Jan A. Beta Blockers. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC.; 2024.
4. Ågesen FN, Weeke PE, Tfelt-Hansen P, Tfelt-Hansen J. Pharmacokinetic variability of beta-adrenergic blocking agents used in cardiology. Pharmacol Res Perspect. 2019;7(4):e00496.

Keywords:
beta blockers, warfarin

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้