หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Aspirin for Primary Prevention in Patients with Diabetes

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปี 2553 -- อ่านแล้ว 32,198 ครั้ง
 
จากรายงานล่าสุดของ The American Heart Association, the American College of Cardiology และ the American Diabetes Association ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดการใช้ aspirin เพื่อเป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งข้อตกลงนี้นำมาจากผลการศึกษาในรูปแบบ meta-analysis โดยรวมการศึกษา randomized controlled trial จำนวน 9 การศึกษา พบว่า การใช้ aspirin สามารถลดความเสี่ยงของการเกิด coronary events ลงร้อยละ 9 และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 15 แต่ผลลัพธ์ในการป้องกันโรคทั้งสองนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้จากการศึกษาได้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับการเกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal bleeding) จาก aspirin โดยพบการเกิด 1-5 ครั้งต่อผู้ป่วยเบาหวาน 1,000 รายต่อปี ซึ่งเมื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ aspirin จึงได้มีการกำหนดข้อแนะนำในการใช้ยา aspirin ในผู้ป่วยเบาหวานดังนี้

-แนะนำการใช้ aspirin ในขนาดต่ำคือ 75-162 มิลลิกรัมต่อวัน ในผู้ป่วยที่มี 10-year cardiovascular disease (CVD) risk >10% และต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออก ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมไปถึงผู้ป่วยเบาหวานเพศชายที่อายุมากกว่า 50 ปี หรือเพศหญิงที่อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่างคือ สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือมีอัลบูมินในปัสสาวะ (albuminuria)

-ไม่แนะนำการให้ aspirin ในผู้ป่วยเบาหวานเพศชายที่อายุน้อยกว่า 50 ปี หรือเพศหญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (10-year CVD risk, <5%)

-อาจพิจารณาการให้ aspirin ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (10-year CVD risk, 5%–10%) ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้แก่ผู้ป่วยที่อายุน้อย หรือผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้