หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) มีเกณฑ์การประเมินอย่างไรคะ ขอเอกสารอ้างอิงด้วยได้ไหมคะ

ถามโดย cfoynum เผยแพร่ตั้งแต่ 13/06/2005-19:16:55 -- 33,799 views
 

คำตอบ

TIMI เป็น score ที่ประเมินการอุดตันของหลอดเลือด ฉะนั้นใน MI ที่มีการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ เมื่อให้ยาสลายลิ่มเลือดแล้ว จะเกิด reperfusion ซึ่งประเมินผลการเกิด reperfusion ได้ด้วย TIMI score โดยแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ Grade 0 เกิดการอุดตันอย่างสมบูรณ์ที่หลอดเลือด Grade 1 เลือดสามารถไหลผ่านได้ในบริเวณที่ตรงข้ามกับที่อุดตัน แต่ไม่ไหลผ่านบริเวณ distal coronary artery bed Grade 2 เลือดสามารถไหลผ่านบริเวณที่อุดตัน และไหลผ่านบริเวณ distal coronary artery bed ด้วย แต่อัตราการไหลช้า Grade 3 เลือดสามารถไหลผ่านได้ทั้งหมด และมีอัตราการไหลที่ปกติ การประเมินความเสี่ยงต่อ TIMI ดูจาก TIMI risk score ดังนี้ 1. อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี 2. เคยมีภาวะ epicardial coronary artery stenosis มากกว่าร้อยละ 50 3. มี cardiac risk factor ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป ดังนี้  อายุ  เพศ  ประวัติครอบครัว  ไขมันในเลือดสูง  เบาหวาน  สูบบุหรี่  ความดันโลหิตสูง  อ้วน 4. ใช้แอสไพรินก่อนหน้านี้ไม่เกิน 3 วัน 5. มี angina events เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง 6. ST-segment depression หรือ transient ST-segment elevation 7. Cardiac biomarker เพิ่มขึ้น (CK-MB, troponin I, troponin T) ถ้า score = 5-7 แสดงว่ามีความเสี่ยงต่อ TIMI
Reference:
1. Ellis K, Brener S. New fibrinolytic agents for MI: As effective as current agents, but easier to administer. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2004;71(1):20-23
2. ACC/AHA 2002 guidelines for the management of patients with unstable angina and non ST-segment elevation myocardial infarction.
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020