บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย นางแก้วมณี คุ้มภัย เจ้าหน้าที่บุคคลและเลขานุการคณบดี

783  Views  

“100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร”

เนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดงาน “100 ปี แห่งชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร” อดีคคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดิฉันขอกราบรำลึกถึงท่านในแง่มุมของตนเองที่ได้มีโอกาสมาทำงานรับใช้ท่านในฐานะเจ้าหน้าที่บุคคลและเลขานุการคณบดีคนแรกและคนเดียวของท่านระหว่างปี 2523 ถึงปี 2526 ด้วยความเคารพและศรัทธา โดยจะกล่าวเฉพาะในฐานะผู้บริหาร

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและหลักการบริหารงาน ท่านสามารถครองตน ครองคน ครองงานได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับ

ครองตน อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ดำเนินชีวิตด้วยวิถีเรียบง่าย พอเพียง จะเห็นได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ท่านจะรับประทานอาหารกลางวันที่คณะฯ แต่งกายเรียบร้อย ด้วยชุดที่เกือบจะเหมือนๆ กันในทุก ๆ วัน หากมีการประชุมที่หน่วยงานภายนอก ท่านจะใส่สูทบ้างในบางโอกาส ท่านเป็นคนรักครอบครัว เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่ใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งที่ดิฉันสอบเลื่อนระดับ ท่านเป็นคนสอบสัมภาษณ์ โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนา แล้วดิฉันตอบไม่ได้ ท่านพูดยิ้มๆ ว่า “ก็เรามันคนไกลวัด” ท่านได้เมตตาเฉลยให้ฟัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดิฉันก็เริ่มหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น เป็นต้น

ครองคน อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรเป็นผู้บริหารที่ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในสิ่งที่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เวลาที่ท่านสั่งให้ดิฉันปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไปติดต่อประสานงานกับใคร หากเกิดปัญหาต่าง ๆ ท่านจะรับผิดชอบในการสั่งการ คำพูดที่ท่านมักจะพูดเสมอๆ คือ “ไปบอกเขาว่าผมสั่ง” ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเมตตา ไม่เคยว่ากล่าวผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอื่น ๆ ท่านจะเรียกไปพูดคุย อบรม และแนะนำสั่งสอนหากกระทำผิด ท่านจะให้โอกาสปรับปรุง แก้ไข ท่านเป็นตัวอย่างของผู้บริหารที่สามารถใช้ทั้งพระเดช และพระคุณในการปกครองบุคลากรทุกสายงาน เวลาดุ ท่านจะดุจริง เวลาให้ท่านก็จะให้จริง ทุกคนจะเคารพและเกรงกลัวอาจารย์ เพราะท่านปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ภาพที่มักจะพบเห็นคือท่านจะมาเช้า มายืนอ่านหนังสือพิมพ์หน้าตึก 2 (อาคารเก่า) ใครมาทำงานเช้า ใครมาทำงานสาย ท่านจะเห็นหมด ใครมาสายก็จะกลัวท่านดุ จึงเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ข้าราชการเก่า ๆ มาจนถึงทุกวันนี้

ครองงาน อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ท่านจึงได้รับเกียรติให้ดำรงตำแน่งสำคัญ ๆ อาทิเช่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลายสมัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาในสายงานแพทย์ เภสัช และสาธารณสุข เป็นจำนวนมาก 

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร นับเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและวิชาการ ดิฉันขอกราบรำลึกถึงท่านด้วยหัวใจของบุคลกรตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ที่ได้รับความเมตตาจากท่าน และได้มีโอกาสดูแลท่านทั้งในยามปกติและในยามเจ็บป่วย ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ ตราบจนกระทั่งท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2528

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

ระลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์  หุตางกูรการเป็นนักปกครองที่ดี ต้องมีความฉลาดมีความสามารถ และรอบรู้รอบด้าน อาจารย์ประดิษฐ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัตินี้ ท่านจึงนำพาให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลของ...

นางสาวสุรินทร์ อยู่ยง นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ในความทรงจำเมื่อเอ่ยนามอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนคงจะนึกถึงอาจารย์ที่สูงสง่าน่าเกรงขาม มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล อาจารย์สนับสนุนให้มีการก่อตั้งร้านยา เพื่อเป็...

ยุวดี วงษ์กระจ่าง อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ สมใจ นครชัย อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

เล่าเรื่อง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเป็นคณบดีคนแรกของคณะฯ ต่อมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จักอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ...

นางดาวพิมล เรืองแสงดี หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา