จำนวนเข้าชมเว็บไซต์
10813
 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

 

1. การส่งตัวอย่าง

กรณีส่งตัวอย่างด้วยตนเองที่ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)

1. ผู้ขอรับบริการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ที่
     โทรศัพท์: 096-8123539
     E-mail: mucapq@gmail.com
2. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงความพร้อมในการให้บริการตามความประสงค์ของผู้รับบริการ หากศูนย์ฯ มีความพร้อม
    ในการให้บริการ จะดำเนินการเสนออัตราค่าบริการและรายละเอียดของหัวข้องานวิเคราะห์ดังกล่าวไปยังผู้ขอรับบริการ
    เพื่อใช้พิจารณาก่อนการยื่นคำร้องในการขอรับบริการ
3. ผู้ขอรับบริการกรอกใบคำร้องขอรับบริการและส่งตัวอย่าง อุปกรณ์และสารเคมีที่นำมาเอง
     - ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการได้ ที่นี่ หรือขอรับแบบฟอร์มที่ ห้อง 501 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
    มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     - ผู้ขอรับบริการส่งตัวอย่าง อุปกรณ์และสารเคมี ที่ ห้อง 501 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


กรณีส่งตัวอย่างมาทางไปรษณีย์

1. ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับบริการได้ ที่นี่ ทำการกรอกและส่งมาทางอีเมล์หรือไปรษณีย์
2. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงความพร้อมในการให้บริการตามความประสงค์ของผู้รับบริการ หากศูนย์ฯ มีความพร้อมในการให้บริการ
    จะดำเนินการเสนออัตราค่าบริการและรายละเอียดของหัวข้องานวิเคราะห์ดังกล่าวไปยังผู้ขอรับบริการ
    เพื่อใช้พิจารณาก่อนการยื่นคำร้องในการขอรับบริการ
3. ผู้รับบริการส่งตัวอย่าง อุปกรณ์และสารเคมี มายัง ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ทางไปรษณีย์


2. เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดตัวอย่าง จัดเก็บและดำเนินการวิเคราะห์


3. เมื่อศูนย์ฯ ดำเนินการวิเคราะห์แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะแจ้งไปยังผู้ขอรับบริการ
    เพื่อให้เข้ามาชำระค่าบริการและรับผลการวิเคราะห์ทดสอบ


4. การรับใบแจ้งหนี้และชำระค่าบริการ

ท่านสามารถรับใบแจ้งหนี้ได้ 2 ช่องทาง โดย

1. รับใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองที่ ห้อง 501 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. รับใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ ส่งใบแจ้งหนี้มห้ผู้ขอรับบริการทางไปรษณีย์

5. การชำระค่าบริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. นำใบแจ้งหนี้ไปชำระที่หน่วยคลังและพัสดุ ชั้น 1 ห้อง 119 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. ผู้ขอรับบริการชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา รามาธิบดี บัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์
    เลขที่บัญชี 026-464435-3 ชื่อบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สามารถชำระเป็นเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล"

6. การรับผลวิเคราะห์

ผู้ขอรับบริการส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมายังศูนย์ฯ และขอรับเอกสารใบสรุปผลวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. รับด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ห้อง 501 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. รับผลวิเคราะห์ทางไปรษณีย์ โดยแจ้งความจำนงมาที่ศูนย์ฯ เพื่อทำการจัดส่ง

*ศูนย์ฯ ไม่มีนโยบายแจ้งผลการวิเคราะห์โดยช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ไลน์ ฯลฯ*

 
 
 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
Center of Analysis for Product Quality (Division of Natural Products)
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2018-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookies

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้