จำนวนเข้าชมเว็บไซต์
10813
 

อัตราค่าบริการ

 
  • อัตราค่าบริการ การวิเคราะห์และการให้บริการอื่นของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อกำหนดการรับบริการ
       1. ให้ผู้ขอรับบริการนำวิธีการ, column (HPLC, GC), สารมาตรฐาน มาเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
       2. การให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ หรือวิธีการวิเคราะห์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์เฉพาะ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
       3. อัตราการวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       4. ผลการวิเคราะห์ที่ทางหน่วยฯ ออกให้ ใช้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาให้เท่านั้น ห้ามนำไปประกาศโฆษณา
       5. ในกรณีที่มีการออกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว หากผู้ขอรับบริการต้องการให้วิเคราะห์ซ้ำ ผู้ขอรับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างเดิมอีกครั้ง ในอัตราเท่ากับอัตราค่าบริการเดิมตามหัวข้อที่ต้องการวิเคราะห์ซ้ำ
       6. ตัวอย่างที่ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ จะคิดค่าบริการการเตรียมหรือการสกัดตัวอย่าง
 
 
 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
Center of Analysis for Product Quality (Division of Natural Products)
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2018-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookies

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้