บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

871  Views  

รำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร

          ถ้าเอ่ยชื่อ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนก็จะรำลึกถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการพัฒนางานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนโยบายสำคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา สำหรับดิฉันแล้วซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่น ๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ อาจารย์ประดิษฐ์เป็นคณบดีในสมัยนั้น อาจารย์เปรียบเสมือนพ่ออีกคนของดิฉัน เนื่องจากตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษา และเป็นหัวหน้าทีมวอลเล่ย์บอลหญิงของคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ประดิษฐ์จะไปให้กำลังใจทุกนัดที่มีการแข่งขันกับคณะอื่น ๆ เมื่อเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย อาจารย์ประดิษฐ์จะดูแลอาจารย์ทุกคนเป็นอย่างดี อาจารย์ปกครองพวกเราอย่างมีความเมตตาและความยุติธรรม อาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับอาจารย์และข้าราชการฝ่ายสนับสนุนทุกคน อาจารย์ปกครองพวกเราเหมือนกับพ่อปกครองลูก 

          ในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร พวกเราชาวเภสัช มหิดล รู้สำนึกในคุณงามความดี และเกียรติคุณของอาจารย์ และจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

อาจารย์ประดิษฐ์… ผู้เป็นเสมือนพ่อคอบดูแลลูก (ลูกน้อง)เริ่มเข้าทำงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2512 ดิฉันประทับใจ อ.ประดิษฐ์ มาก ท่านเป็นเสมือนพ่อคอยดูแลลูก (ลูกในที่นี้ ที่จริง...

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรุณี สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา

เล่าเรื่อง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเป็นคณบดีคนแรกของคณะฯ ต่อมาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จักอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ...

นางดาวพิมล เรืองแสงดี หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

"พระคุณที่ยิ่งกว่า  พระคุณที่สาม"ดิฉันเป็นศิษย์คนหนึ่งของ "ท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร" ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนหลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2502-2507 จบเป็นบัณฑิตเภสัชศา...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง เสริมสิริ วินิจฉัยกุล ภาควิชาชีวเคมี

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา