เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านแล้ว 77 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566  

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.56 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปี 2023 รุ่นที่ 25 จำนวน 37 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานจาก 9 หลักสูตร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสนี้ คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา นอกจากนี้ ผู้แทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรยังได้ถวายรายงาน และนำเสนอโครงการพัฒนางาน โดยในหลักสูตรเภสัชศาสตร์มี ท่านสมสะหมอน ไซยะจัน เป็นผู้ถวายรายงานและนำเสนอโครงการพัฒนางาน เรื่อง “ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลแขวงหลวงพระบาง โรงพยาบาลชุมชนเมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต และโรงพยาบาลชุมชนเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2023 รุ่นที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 9 หลักสูตร 37 คน และเป็นโครงการที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ร่วมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการใช้ยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางเภสัชศาสตร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ มาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ แล้ว จำนวน 24 รุ่น รวม 1,011 คน โดยการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัยอีกด้วย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/3429

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 29 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้