เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว ประจำปี 2564

อ่านแล้ว 1,369 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี และ นายอัมพร สงคศิริ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 ประจำปี 2021 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2021 รุ่นที่ 23 จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 6 หลักสูตร 24 คน และเป็นโครงการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการใช้ยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางเภสัชศาสตร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในปี 2564 นี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยเป็นเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายจันสุก วงสานสุวัน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ 2. นางลัดดาพอน พูมะนีวง สังกัดแผนกสาธารณสุข แขวงเซียงขวาง 3. นายหนูพอน ลีแพงไซ สังกัดโรงหมอชุมชน เมืองจำปาสัก แขวงจำปาสัก สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดช่วงเข้า ประกอบด้วย 1) การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย 1) นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 3) นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และ 4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามลำดับ 2) การชมวีดิทัศน์ ’พระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี’ การบรรยายเรื่อง ’พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการความร่วมมือไทย-ลาว: การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามพระราชดำริ’ โดย ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร และ 3) การแนะนำกำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2021 โดยพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex ซึ่งประกอบด้วย การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชศาสตร์ การแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยได้รับคำแนะนำจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และ อาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้