ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
CleintInfo
info
ClientInformation

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนให้ข้อมูลการบริการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ขอรับบริการทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการขอรับบริการจากทางศูนย์ฯ รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ในการใช้บริการเวปไซต์ได้บนหน้าเวปไซต์แห่งนี้

ข้อมูลในการขอรับบริการ

ขั้นตอนในการขอรับบริการวิเคราะห์กับทางศูนย์ฯ

การเข้ารับบริการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับทางศูนย์ฯ นั้น ศูนย์ฯ มีขั้นตอนในการบริการตามลำดับดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอรับบริการติดต่อสอบถามข้อมูลในการวิเคราะห์ทดสอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการพิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการงานตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
 • หากศูนย์ฯ มีความสามารถในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการเสนออัตราค่าบริการและรายละเอียดของหัวข้องานวิเคราะห์ดังกล่าวไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อใช้พิจารณาก่อนการยื่นคำร้องในการขอรับบริการ
 • ผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องในการขอรับบริการและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ อุปกรณ์และสารเคมีที่นำมาเอง
 • ผู้ขอรับบริการจะต้องชำระเงินค่าบริการล่วงหน้า ก่อนเริ่มการดำเนินการวิเคราะห์ของศูนย์ฯ เป็นจำนวนเต็มตามค่าบริการที่ได้ตกลงไว้กับทางศูนย์ฯ
 • ศูนย์ฯ จะดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบให้แก่ผู้ขอรับบริการหลังจากที่ศูนย์ฯ ได้รับสำเนาใบเสร็จค่าบริการวิเคราะห์เท่านั้น
 • เมื่อศูนย์ฯ ดำเนินการวิเคราะห์แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะแจ้งไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อให้เข้ามารับผลการวิเคราะห์ทดสอบที่ทางศูนย์ฯ
 • ผู้ขอรับบริการทุกรายควรอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของศูนย์ฯ ให้เข้าใจก่อนเสมอในการตัดสินใจเข้ารับบริการจากทางศูนย์ฯ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการวิเคราะห์

นโยบายการให้บริการวิเคราะห์

 • ผู้ขอรับการบริการต้องอ่านเงื่อนไขข้อตกลงของการขอรับบริการของศูนย์ฯ รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดของงานวิเคราะห์ทดสอบ และอัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้เข้าใจก่อนการขอรับบริการทุกครั้ง
 • ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการวิเคราะห์และทำการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยฯ เพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้ารับบริการวิเคราะห์
 • ผู้ขอรับบริการจะต้องชำระเงินค่าบริการวิเคราะห์ที่หน่วยคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่มาติดต่อส่งตัวอย่าง โดยจำนวนเงินที่ต้องชำระจะเท่ากับจำนวนเงินตามในใบเสนออัตราค่าบริการวิเคราะห์ของทางหน่วยฯ
 • ค่าบริการวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่เพิ่มเติม โดยศูนย์ฯ จะแจ้งสาเหตุและจำนวนเงินให้แก่ผู้ขอรับบริการทุกครั้ง
 • ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการวิเคราะห์ทดสอบ อาทิเช่น ชนิดหรือจำนวนของตัวอย่างวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ ปริมาณการวิเคราะห์ ฯลฯ ผู้ขอรับบริการต้องแจ้งให้ทางหน่วยฯ ทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นเรื่องขอรับบริการหรือก่อนงานวิเคราะห์ทดสอบจะเริ่มต้น
 • ศูนย์ฯ จะไม่แจ้งรายละเอียดข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบแก่ผู้ขอรับบริการในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ ยกเว้น ในกรณีที่มีปัญหาที่จำเป็นต้องปรึกษากับทางผู้ขอรับบริการ

นโยบายการรายงานผล

 • ในการแจ้งผลการวิเคราะห์ ศูนย์ฯ จะแจ้งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยออกเป็นใบสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้ขอรับบริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการหรือตัวแทนจะต้องมารับผลการวิเคราะห์จากทางศูนย์ฯ เอง
 • ศูนย์ฯ จะไม่แจ้งผลวิเคราะห์โดยช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โดยเด็ดขาด