ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
Download application
staff

ทีมงานของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ในงานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร อาหาเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญของทีมงาน ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับจากเราจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัยโดยอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีระดับสูง

ผู้จัดการระบบคุณภาพ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เพชรกระจ่าง

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า

ผู้จัดการฝ่าย ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สวรรยา บูรณะผลิน

คณะกรรมการวิชาการ

  • คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี