ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
Facility_upper
Download application

เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจถึงความถูกต้องในผลการวิเคราะห์ทดสอบที่เราดำเนินการให้แก่ผู้ขอบริการทุกท่าน ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) มีแนวทาง การประกันคุณภาพผลทดสอบโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และผู้ให้บริการของศูนย์วิเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการให้บริการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์ฯ นั้น จะมีคุณภาพและตรงตามข้อกำหนดของการให้บริการ ผู้ขอรับบริการสามารถดูรายชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย และผู้ให้บริการและแนวทางการประเมินได้ตามเอกสารด้านล่าง

รายชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย และผู้ให้บริการ (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2563)

แบบฟอร์มประเมินผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มประเมินผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์

อุปกรณ์และเครื่องมือจะได้รับการสอบเทียบ (Calibration) อย่างสม่ำเสมอโดยบริษัทและช่างเทคนิคผู้ชำนาญการที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 รวมถึงการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบของเราซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านงานวิเคราะห์และคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสายงานต่างๆ ควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนั้นผู้ขอรับบริการทุกท่านจึงสามารถมั่นใจต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของเราได้

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้

 • Analytical balance (4-, 5-digits number)
 • UV Spectrophotometer
 • High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
 • Liquid Chromatography-tandem mass spectrometer (QqQ) (LC-MS/MS)
 • Graphite furnace atomic absorption (GFAA)
 • Dissolution apparatus
 • Thin-Layer Chromatography (TLC) with densitometer
 • Melting point apparatus
 • Karl Fischer titrators
 • Drying oven etc.

การให้บริการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Fac_drugFac_herbFac_micro

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีการดำเนินการหลักที่การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพด้านเคมีของตำรับยาแผนปัจจุบัน เครื่องสำอาง อาหารและอาหารเสริม สารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ทางเภสัชกรรม สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ภายใต้หัวข้อทดสอบวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพต่างๆ อาทิ

 • การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมี (Identification)
 • การตรวจสอบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Impurities testing)
 • การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญภายในผลิตภัณฑ์ (Determination of active ingredient)
 • การตรวจหาปริมาณโลหะหนัก (heavy metal) ในผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพทางกายภาพ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความแข็งของเม็ดยา
 • ค่าการละลายของเม็ดยา (Dissolution test) ฯลฯ

นอกจากนี้ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยังเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยา อาทิ

 • Microbial limit test
 • Antibiotic assay
 • Sterility test
 • Antimicrobial susceptibility test
 • Cytotoxic test
 • Immunoassay: Lateral flow test, ELISA
 • Antioxidant activity on cell culture / by chemical etc.

ท่านสามารถสอบถามถึงข้อมูลการบริการเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ ได้ทั้งทางโทรศัพท์และ e-mail ทุกวันเวลาราชการ