ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
Download application CAPQ

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการถาวร ตั้งอยู่ที่ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของยาและเภสัชภัณฑ์ ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ที่แสดงถึงความแม่นยำ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาขอรับบริการ

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในเทคนิคดังนี้

  1. Identification: Current USP/NF <201> Thin-Layer Chromatographic Identification Test
  2. Identification: Current USP/NF <191> Identification Test-General
  3. Assay: Current USP/NF <621> Chromatography
  4. Assay: Current USP/NF <541> Titrimetry
  5. Dissolution: Current USP/NF <711> Dissolution