ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
Download application
Download

ผู้ใช้บริการทุกท่านที่มีความประสงค์ในการใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบกับทางศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นและทำการกรอกข้อมูลตัวอย่างที่ต้องการส่งวิเคราะห์เตรียมไว้ เพื่อประหยัดเวลาในขั้นตอนการยื่นส่งเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

*ต้องการโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์นามสกุล .pdf ในการเปิด

คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ

  1. ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ พร้อมลงชื่อและวันที่ก่อนยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ฯ
  2. ในกรณีที่มีการส่งอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ ให้ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ
  3. ในกรณีที่มีการส่งตัวอย่างมากกว่า 1 ตัวอย่าง สามารถใช้แบบฟอร์มการขอรับบริการฉบับเดียวกันได้
  4. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของงาน เช่น หัวข้อการวิเคราะห์ รายละเอียดตัวอย่าง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์ทันที