เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ นำทีมนักศึกษาป.โท-เอก เภสัชฯ ม.มหิดล คว้ารางวัล The Best Abstracts จากประเทศอินโดนีเซีย

อ่านแล้ว 4,659 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555  
รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์ ได้รับเชิญเป็น invited speaker บรรยายเรื่อง “Current status and further research of Garcinia mangostana as a herbal medicine” ในการประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2555 ณ เมือง Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย อิหร่าน อินเดีย ออสเตรเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์ จำนวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย ซึ่งในจำนวนนี้ 3 คน ที่ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ นางสาวมุกดา จันทร์เกษม และ Miss Aye Moh Moh San ในโอกาสนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานฯ ยังได้คว้า 4 รางวัล The Best Abstracts ประเภท oral presentation จากทั้งหมด 5 รางวัล มาครองได้สำเร็จ ประกอบด้วย นายสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี เสนอผลงานเรื่อง “Insecticidal activity and alkaloids composition of Stemona curtisii roots growing in Thailand” นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “Comparison of bioactive components content and free radical scavenging activities of Moringa oleifera leaves at two stages of maturity” นางสาวมุกดา จันทร์เกษม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี เสนอผลงานเรื่อง “Antifungal activity and stability of long term storage of turmeric cream preparations” และนายภาณุพล คุ้มสุพรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี เสนอผลงานเรื่อง “Extraction and isolation of alpha-mangostin from Garcinia mangostana fruit rind” ในโอกาสเดียวกันนี้ Miss Aye Moh Moh San นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย ได้นำเสนอผลงานประเภท oral presentation เรื่อง “Ziziphus mauritiana seed extract potentiates pentobarbital-induced sleep in mice” ทุกคนได้รับการชมเชยจากผู้เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ และได้นำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย หลักสูตรฯ คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่ง
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้