เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมงาน The 1st UKM-MU Joint Scientific Conference

อ่านแล้ว 6,239 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2553  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับทาง คณะเภสัชศาสตร์ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kuala Lumpur, Malaysia ซึ่งได้ทำการเซ็น MOU ในระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันได้แก่ การจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันชื่อ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia – Mahidol University Joint Scientific Conference (UKM-MU JSC) ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีคณาจารย์ 21 ท่านและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 13 คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานการวิจัยของคณะฯ ในระดับสากล นอกจากนี้ยังได้มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของทาง UKM ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 อีกด้วย โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้ คณาจารย์ รองศาสตราจารย์ จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี ศาสตราจารย์ ณรงค์ สาริสุต ประธานจัดการประชุมร่วม รองศาสตราจารย์ สุวรรณ ธีระวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผน รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ โอภา วัชระคุปต์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ เจตลีลา หัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ บุษบา จินดาวิจักษณ์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รองศาสตราจารย์ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสมุนไพร รองศาสตราจารย์ วันดี กฤษณพันธ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย รองศาสตราจารย์ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย รองศาสตราจารย์ สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ภาควิชาเภสัชกรรม อาจารย์ จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา อาจารย์ จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ ภาควิชาเภสัชเคมี อาจารย์ ณัฏฐินี อนันตโชค ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย อาจารย์ ศุภโชค มั่งมูล ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโท/เอก จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ (Pharmaceutics) ณิราวรรณ์ กิจประไพอำพล (Pharmaceutical Chemistry) หทัยชนก ปันดิษฐ์ (Pharmacognosy) พรสุดา ภูมิสิงห์ (Pharmacognosy) วสุ วิฑูรย์สฤาฎ์ศิลป์ (Pharmaceutics) Pubuduni Dantanarayana (Pharmaceutics) เจนจิรา ศิลปี (Microbiology) โฆษิต ชีรนรวนิชย์ (Microbiology) นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ (Microbiology) นริสา ตัณฑัยย์ (Social & Administrative Pharmacy) ณัฐวรรณ กล่อมทอง (Social & Administrative Pharmacy) ปณัธรินทร์ เลิศเกียรติกร (Social & Administrative Pharmacy) อังคณา แสงนภากาศ (Social & Administrative Pharmacy) วันที่ 11 ตุลาคม 2553 การศึกษาดูงานการจัดการการเรียนการสอนของทาง Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), ถนน Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คณาจารย์จำนวน 18 ท่านนำโดยคณบดีเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของทาง UKM โดยเริ่มต้นด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรและการวิจัยของ UKM ประมาณ 45 นาทีแล้วตามด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ๆ ใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้อง Simulation Lab ร้านยา ห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งทำให้คณาจารย์ของมหิดลได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ความคิดในการนำข้อดีต่างๆ มาใช้ในการปรับการจัดการการเรียนการสอนของคณะฯ ต่อไป หลังการเยี่ยมชมจบลง ทางคณาจารย์จึงเดินทางเข้าที่โรงแรมที่ใช้จัดประชุมวิชาการได้แก่ PURI PUJANGGA, UKM 43600 Bangi, Selangor วันที่ 12 ตุลาคม 2553 งานประชุม The 1st UKM-MU Joint Scientific Conference มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 56 เรื่องในหลายสาขาของเภสัชศาสตร์ โดยมีอาจารย์จากคณะจำนวน 11 ท่านทำการบรรยายในส่วนของ Plenary และ Parallel Sessions ต่างๆ ส่วนนักศึกษาปริญญาโทและเอกของคณะฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวน 4 เรื่องและแบบโปสเตอร์จำนวน 9 เรื่องตามลำดับ การประชุมเริ่มต้นขึ้นเวลา 8.30 น. โดยมี ศ. ณรงค์ สาริสุตเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Development and manufacture of novel targeted drug delivery systems” และตามด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานในพิธีได้แก่ Professor Dr. A Rahman A Jamal, Director, UKM Medical Molecular Biology Institute (UMBI) และสักขีพยานอย่างเป็นทางการได้แก่ Professor Dr. Ibrahim Jantan (คณบดี) Assoc. Prof. Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประธานจัดงาน) รศ. ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ (คณบดี) และ ศ. ดร. ณรงค์ สาริสุต (ประธานจัดงานร่วม) นอกจากด้านวิชาการ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมในงาน Welcome Dinner ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Vistana (No. 9, Jalan Lumut, Off Jalan Ipoh, 50400 Kuala Lumpur) ในเย็นวันที่ 12 ตุลาคม 2553 โดยนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากเภสัชมหิดล 4 คนได้แก่ นส. นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ น.ส. นริสา ตัณฑัยย์ น.ส. เจนจิรา ศิลปี และ น.ส. วสุ วิฑูรย์สฤาฎ์ศิลป์ แสดงนาฏศิลป์ไทยชุดรำอธิษฐาน อาจารย์ 2 ท่านได้แก่ ผศ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และ อ. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ร้องเพลงคู่ (หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ) และคณาจารย์พร้อมนักศึกษาทุกท่านก็ได้ร่วมกันเชิญผู้ร่วมงานทุกคนร่วมรำวง (เพลงรำวงวันลอยกระทง) ซึ่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง 3 ชุด ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดังเห็นได้จากเสียงตบมืออย่างกึกก้องทั่วห้องจัดเลี้ยง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ได้มีการประกาศผลการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบชนิดปากเปล่าและโปสเตอร์ ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า นักศึกษาจากมหิดลได้รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัลได้แก่ จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ - ชนะเลิศการนำเสนอแบบปากเปล่า สาขา Pharmaceutics นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ - ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขา Pharmacology & Basic Sciences ณัฐวรรณ กล่อมทอง - ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขา Pharmacy Practice ในส่วนของพิธีปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ณรงค์ สาริสุต ประธานจัดการประชุมร่วม ได้ขึ้นกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชมความสำเร็จของงานประชุมและแสดงความขอบคุณทาง UKM ที่ทำหน้าที่เจ้าภาพได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้น รศ. ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ (รองคณบดีฝ่ายแผนฯ) เป็นตัวแทนของคณะฯ ในการรับของที่ระลึกและกล่าวตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 2nd UKM-MU JSC ในเดือนธันวาคม 2554 และเชื้อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้เข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อสืบสานความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคพยาธิหอยคัน 42 วินาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว
หญ้าปักกิ่ง 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้